دکتر اکرم آریان‌فر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قوچان

دکتر سیدمهدی اجاق، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر زرین اسحاقی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مشهد

دکتر الهام انصاری‌فر، گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

سیدامیر اولیائی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر آرام بستان، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر علیرضا بصیری، گروه زراعت و باغبانی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دکتر هما بقائی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان

دکتر مرضیه بلندی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دامغان

دکتر شادی بلوریان، گروه افزودنی‌های غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

دکتر شهرام بیرقی طوسی، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر عادل بیگ‌بابایی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر احمد پدرام نیا، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سبزوار

دکتر پرنیان پزشکی، گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالی پزشکی وارستگان

دکتر امیر پورفرزاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

دکتر ابوالفضل پهلوانلو، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر حمید توکلی‌پور، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار

دکتر سیدعلی جعفرپور، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر سیدمهدی جعفری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر علی رافع، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر پریا رهنمون، گروه زیست‌شناسی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر یونس زاهدی، گروه مهندسی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محسن زندی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زنجان

دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر منیرالسادات شاکری، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر پروین شرایعی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

دکتر اکرم شریفی، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین

دکتر سیداحمد شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیت‌الله آملی

دکتر فخری شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مصطفی شهیدی نوقابی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر هدی شهیری، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر زهرا شیخ‌الاسلامی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

دکتر فخرالدین صالحی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر سلیمان عباسی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا عبدالهی‌مقدم، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

مهندس حامد عزیزنیا، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر بهروز علیزاده بهبهانی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر بهاره عمادزاده، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر میلاد فتحی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر بی‌بی‌صدیقه فضلی‌بزاز، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر ابراهیم فولادی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر جواد فیضی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

مهندس سمیرا فیضی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن قدس روحانی، گروه صنایع غذایی، مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی‌نژاد)

دکتر بهروز قرآنی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر مهدی قیافه‌داوودی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

مهندس قیطران پور، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حجت کاراژیان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تربت‌حیدریه

دکتر رسول کدخدایی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر مهدی کریمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

دکتر عبدالخالق گل‌کار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر آیت محمد رزداری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد

دکتر بهروز محمدزاده، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

دکتر جعفر محمدزاده میلانی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر مرتضی محمدی، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر سیدمحمود موسوی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس مهجوریان نماری،گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیت‌الله آملی

دکتر هادی مهدویان مهر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر الهام مهدیان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

دکتر معصومه مهربان سنگ‌آتش، گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر الناز میلانی، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر بهزاد ناصحی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر محمد نوشاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر راضیه نیازمند، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر عبدالله همتیان سورکی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه جهرم

دکتر سمیرا یگانه‌زاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی