نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر استفاده از مدل‌سازی مرکب برای پیش‌بینی تغییرات میکروبی، میزان بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)، آنالیز حسی و نیز فاکتور تازگی فیلۀ کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) بسته‌بندی‌شده در شرایط خلأ بود. ماهیان بسته‌بندی‌شده در خلأ در دماهای صفر، 6 و 12 درجۀ سانتی‌گراد که براساس خروجی نرم‌افزار State-Ease Design Expert بهینه‌شده بودند، به مدت 5، 10 و 15 روز نگهداری شدند. درخصوص پارامترهای کیفی فیلۀ کپور نقره‌ای بسته‌بندی‌شده، بین تمامی تیمارها در زمان و در درجه‌حرارت‌های موردبررسی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (0/05>P). دو پارامتر اینوزین‌مونوفسفات (IMP) و اینوزین (HxR) با افزایش زمان و دما روند کاهشی را نشان دادند (0/05>P). شاخص تازگی و آنالیز حسی در مدت زمان کوتاه (5 روز) در حالت مجاز و بهینه قرار داشتند. در این آزمون مقادیر پیش‌بینی‌شده با درصد مقبولیت 78 درصد با مقادیر برآورده‌شده همخوانی داشتند. مشاهدات بیانگر همبستگی خوب بین نتایج به‌دست‌آمده با روش تجربی و مقادیر پیش‌بینی‌شده با روش آماری بود. مدل‌های موردبررسی از ضریب تبیین (R2) و ضریب تبیین اصلاح‌شده (R2-adj) نزدیک به 1 برخوردار بودند، که نشان می‌دهد مدل آزمایشی به‌کارگرفته‌شده، قادر به بررسی پیش‌بینی تغییرات کیفی فیله با درصد خطای پایین بود. موفقیت این کار می‌تواند سبب بهبود مدل‌های جنبشی در صنعت غذا شود، لذا کاربرد آن به ماندگاری محصولات غذایی کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها