پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی (JRIFST) - پرسش‌های متداول