آ

 • آبدانان مهدی زاده، سامان [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • آذرپژوه، الهام [1] استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

 • آذری به، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

 • آراسته نوده، علی [1] دانشیار، گروه مهندسی شیمی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • آریان‎فر، اکرم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • آریان‎فر، اکرم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • آریان‌فر، اکرم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قوچان، ایران

 • آریان فر، اکرم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • آریایی، پیمان [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

 • آزادبخت، محسن [1] دانشیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • آزادبخت، محسن [1] عضو هیأت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • آزاد شهرکی، فرزاد [1] استادیار، عضو هیأت علمی مؤسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 • آزادمرد دمیرچی، صدیف [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • آزادمرد دمیرچی، صدیف [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • آصفی، نارملا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 • آصفی، نارملا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 • آقاجان زاده سورکی، سارا [1] دانشجوی دکتری، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

 • آیدانی، عماد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • آیرملو، آیلا [1] کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده پردیس بین‌الملل، دانشگاه تبریز، ایران

ا

 • ابراهیمی، مریم [1] دانش‌آموختۀ دکتری تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • ابراهیمیان، منصوره [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • ابلاغی، مرضیه [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

 • ابوالفضلی اصفهانی، جواد [1] استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • اجاق، سیدمهدی [1] دانشیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • اجاق، سیدمهدی [1] دانشیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • احسان‌بخش، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • احمدیان کوچکسرایی، زهرا [1] دانشجوی دکتری گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • احمدی فر، احسان [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه منابع طبیعی گرگان

 • احمدی گاولیقی، حسن [1] استادیار، گروه علوم و صنایع، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • اردستانی، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر

 • اسحاقی، زرین [1] دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مشهد

 • اسحاقی، محمدرضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

 • اسدی فارسانی، امید [1] دانشجوی دکتری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • اسکندری، محمد هادی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • اسکندری، محمدهادی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • اسکندری، محمدهادی [1] دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • اسکندری، محمدهادی [1] دانشیار، بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

 • اسماعیلی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • اسماعیلی کوتمهر، محمود [1] دانشجوی دکتری، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • اسمعلی، عبدالعلی [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 • اسمعیل زاده نصیری، مرجان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

 • اسمعیلی، محسن [1] دانشیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

 • اشتواد، رحمت اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • اصغرپور، اطهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اصغری، علی [1] عضو هیأت علمی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • اعلمی، مهران [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اعلمی، مهران [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اعلمی، مهران [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اعلمی، مهران [2] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اعلمی، مهران [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • اعلمی، مهران [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اعلمی، مهران [1] استاد‌یار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اعلمی، مهران [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اعلمی، مهران [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • افراسیابی گرکانی، عباس [1] استادیار گروه ماشین آلات مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • افشاریان، شهناز [1] کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • اکبری، احسان [1] دانشجوی دکتری شیمی مواد غذایی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • اکبری، احسان [1] دانشجوی دکتری، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • اکبری، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 • اکبری، نسترن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • اکبریان، مینا [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • اکبریان میمند، محمد جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • اکبریان میمند، محمد جواد [1] دانشجوی دکتری گروه میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه ملایر

 • اکبریان میمند، محمدجواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • الماسی، هادی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • الماسی، هادی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • الهامی راد، امیرحسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • الهامی راد، امیرحسین [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • الهامی راد، امیرحسین [1] استادیار گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • الهامی راد، امیرحسین [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

 • الهی، محمد [5] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • امام جمعه، زهرا [1] استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 • امیری، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، موسسه آموزش عالی خزر، محمودآباد، ایران

 • امیری، محمد صادق [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 • امیری، مریم [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

 • امیری عقدایی، سید سهیل [1] مربی، گروه علوم و صنایع غذایی، موسسه آموزش عالی بهاران، گلستان

 • امین لاری، لادن [1] دانشجوی دکتری گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

 • انتظامی، علی اکبر [1] استاد گروه شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

 • اندیشمند، هاشم [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

 • انصاری، کیوان [1] استادیار گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصویر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران

 • انوری، حامد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5، مشهد، ایران

 • اولادغفاری، عارف [1] عضو هیأت علمی، گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

 • اویسی پور، محمودرضا [1] پژوهشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه واشنگتن – آمریکا، صندوق پستی 646376

 • ایاسه، علی [1] دانشجوی دکترای گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه

 • ایرجی فر، مهسان [1] کارشناس ارشد علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • ایوبی، اعظم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • ایوبی فر، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی مواد، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

ب

 • باغیشنی، حسن [1] دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • باقرزاده، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • باقری، ایرج [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 • باقری، خدیجه [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

 • باقری، عبدالرضا [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و به ‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • باقری درویش محمد، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • بالندری، احمد [2] استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • بخش آبادی، حمید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

 • بخش آبادی، حمید [1] دانش‌آموختۀ دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • بخش آبادی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • بخش آبادی، حمید [1] گروه صنایع غذایی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

 • بخشی پور، عادل [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 • بذرافشان، مسعود [1] گروه صنایع غذایی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

 • براتیان قرقی، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • برزگر، حسن [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

 • برزگر، حسن [1] دانشجوی دکترای، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • برزگر، حسن [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 • برزگر، حسن [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

 • برزگر، لحاک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • برزگر، محسن [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • برزگر بفروئی، محسن [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • برزگری، میلاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • برقعی، منیره سادات [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد دامغان، گروه علوم و صنایع غذایی، دامغان

 • بشیری، صحرا [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • بقائی، هما [1] استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد دامغان، گروه علوم و صنایع غذایی، دامغان

 • بقائی، هما [1] استادیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان

 • بقائی، هما [1] دانش آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • بهادربیگی، احمد [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

 • بهرامی، محمد عرفان [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • بهرامی، محمد عرفان [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • بهروزی خزاعی، ناصر [1] استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 • بهزاد، خلیل [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • بهزاد، روح الله [1] دانش آموخته دکترای گروه محیط زیست، دانشگاه پونا، هند

 • بهشتی، سید حامدرضا [1] آزمایشگاه کنترل کیفیت تستا، مشهد

 • بهمدی، هما [1] مربی گروه صنایع غذایی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

 • بهنیا، آرمیتا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی شیمی، شاهرود

 • بیگ بابایی، عادل [1] استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • بیگ بابایی، عادل [1] استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • بیگ بابایی، عادل [1] استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

پ

 • پدرام نیا، احمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

 • پزشکی، اکرم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • پزشکی نجف آبادی، اکرم [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • پناهی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

 • پهلوانلو، ابوالفضل [1] استادیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • پورعاشوری، پرستو [1] استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • پورعاشوری، پرستو [1] استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • پورفرزاد، امیر [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • پیردشتی، همت اله [1] دانشیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • پیرسا، سجاد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • پیروزی فرد، میرخلیل [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • پیری قشلاقی، شیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • پیری قشلاقی، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • پیغمبر دوست، سیدهادی [1] استاد تکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • پیغمبر دوست، سیدهادی [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

 • پیغمبردوست، سیدهادی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • پیغمبری، سیدیوسف [1] استادیار دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ت

 • تاج الدین، بهجت [1] دانشیار، بخش مهندسی صنایع غذایی و مسائل پس از برداشت، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 • ترابی، فرشته [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 • توریان، فهیمه [1] استادیار، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران

 • توکلی پور، حمید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • تولدرا، فیدل [1] استاد، انستیتو آگروشیمی و تکنولوژی مواد غذایی (IATA)، والنسیا، اسپانیا

ث

 • ثمری خلج، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ج

 • جادری، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • جامسون، معصومه [1] دانش‎آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

 • جانثاری، نفیسه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 • جبلی جوان، اشکان [1] استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان

 • جراحی‎فریز، جلیل [1] استادیار، گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

 • جعفرپور، سید علی [1] دانشیار، گروه شیلات، گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • جعفرپور، سیدعلی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • جعفرپور، سیدعلی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • جعفری، حسن [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • جعفری، سید مهدی [1] استادیار گروه مهندسی مواد و طراحی کارخانجات صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • جعفری، سید مهدی [1] استادیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • جعفری، سید مهدی [1] دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • جعفری، سید مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • جعفری، سیدمهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • جعفری، سیدمهدی [1] دانشیار، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • جعفری، سیدمهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران

 • جعفریان، پریسا [1] دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • جعفریان، وهب [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

 • جعفریان اصل، پریسا [1] موسسه پژوهشی صنایع غذایی

 • جعفری سواره، شادی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • جلالی، سیدحسین [1] مربی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • جلیلی، مریم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

 • جمشیدی، انیسه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • جمشیدی، انیسه [1] دانشجوی دکتری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • جهادی، مهشید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • جهانی، مسلم [1] استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • جهانی، مسلم [1] گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 • جهانی، یوسف [1] استاد، گروه پلاستیک، پژوهشکده فرایند پلیمرها، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • جوادزاده، یوسف [1] دانشیار گروه داروسازی صنعتی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • جوکار، مریم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان

 • جوینده، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • جوینده، حسین [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

ح

 • حاجی دون، حبیب اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

 • حاجی نژاد، سمیه [1] دانشجوی دکتری، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • حبیبی نجفی، محمدباقر [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حجازی، محمدامین [1] دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال غرب و غرب کشور

 • حجت الاسلامی، محمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

 • حجتی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

 • حجتی، محمد [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • حداد خداپرست، محمد حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حداد خداپرست، محمد حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حداد خداپرست، محمد حسین [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حداد خداپرست، محمد حسین [1] استاد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حداد خداپرست، محمد حسین [1] استاد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • حدادخداپرست، محمدحسین [1] استاد گروه تکنولوژی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حدادخداپرست، محمدحسین [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی‌ مشهد، مشهد، ایران

 • حسن پور، نسیم [1] دانشجوی دکتری صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • حسن زاده خیاط، محمد [1] استاد گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • حسنی، شیرین [1] دانش‌آموختۀ دکتری فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • حسین‎نژاد، محمود [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • حسینی، ارسلان [1] دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

 • حسینی، الهام سادات [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود

 • حسینی، سیدابراهیم [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • حسینی، سیدمهدی [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

 • حسینی، فرشته [1] |استادیار گروه پژوهشی افزودنی‎های غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 • حسینی، وحیده سادات [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

 • حسینی پرور، سیدهاشم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی 578

 • حسینی شکرابی، سیدپژمان [1] استادیار، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • حسینی نژاد، مرضیه [1] استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • حسینی نژاد، مرضیه [2] استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • حسینی نژاد، مرضیه [1] دانشیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • حسینی نژاد، مرضیه [1] استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • حسینی نژاد، مرضیه [1] استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • حسینی نژاد، مرضیه [1] دانشیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • حسینی نژاد، مرضیه [1] دانشیار، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • حشمتی، وجیهه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • حکیم زاده، وحید [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان

 • حکیم زاده، وحید [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • حکیم زاده، وحید [1] دانش آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حمزه، شبنم [1] مربی، گروه علوم و صنایع غذایی، مؤسسه آموزش عالی تجن، قائمشهر، ایران

 • حمیدی، زهره [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • حمیدی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • حمیدی اصفهانی، زهره [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • حیدریان، محمدتقی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان

 • حیدریه، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

خ

 • خانکشی، لاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری‌های پس از برداشت، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • خان محمدی، فائزه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران

 • خچومیان، آرپا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان

 • خدانظری، آی‌ناز [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

 • خدمتی، شهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

 • خردمند، عذرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • خسروشاهی اصل، اصغر [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 • خسرویار، سوسن [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • خسروی نیا، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی و به ‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • خشنودی‌نیا، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • خلفی، لیدا [1] استادیار گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران

 • خلیلیان موحد، محمد [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • خلیلیان موحد، محمد [1] دانشجوی دکتری، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشه

 • خلیلیان موحد، محمد [1] دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • خلیلیان موحد، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • خمیری، مرتضی [2] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • خمیری، مرتضی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • خمیری، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • خمیری، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • خواجه‌ئی، نسترن [1] دانشجوی دکتری، بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

 • خورسند، ماندانا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

 • خورشیدی، یونس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 • خوش اخلاق، خدیجه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • خوش اخلاق، خدیجه [1] دانشجوی دکتری، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • خوش منظر، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

 • خوشنویس، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان

د

 • داداشی، سعید [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 • دادپور، مهسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • دارایی، هیوا [1] مربی، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

 • دبستانی، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • درجانی، پگاه [1] دانشجوی دکترای گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • درجانی، پگاه [1] دانشجوی دکترای گروه فراوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • دردمه، نازیلا [1] دانش آموخته گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 • دهقان، محبوبه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

 • دهقان نیا، جلال [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • دهقان نیا، جلال [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • دهقان نیا، جلال [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • دهقانی محمدآبادی، ملیحه [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • دهناد، دانیال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ذ

 • ذاکری، کوثر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • ذبیح‌نیا، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • ذرعی فروش، حماد [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ر

 • رأفت، سیدعباس [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • رئوفت، محمدحسین [1] استاد، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • رئیسی، مجتبی [1] استادیار، مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

 • رادمرد قدیری، غلامحسین [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • راعی، معصومه [1] دانشجوی دکتری صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • رافع، علی [1] دانشیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • رجائی، پیمان [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

 • رجب زاده، قدیر [1] دانشیار گروه نانو فناوری موادغذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • رجب‌زاده شاندیز، صفیه [1] دانشجوی دکتری، گروه زیست فناوری مواد غذایی ، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • رجبیان، مجید [1] استادیار گروه بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، مشهد

 • رحمانیان جهرمی، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • رحمانی فرح، کاوه [1] دانشجوی دکتری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 • رحیمی، نرگس [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • رزاق پور، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • رستم آبادی، حدیث [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • رستم زاده، هانیه [1] دانشجوی دکتری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 • رستمیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 • رشیدزاده، شیلان [1] مربی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه غیرانتفاعی ساعی، گرگان، ایران

 • رشیدی، حسن [1] استادیار، گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 • رشیدی، حسن [1] گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

 • رشیدی، ساره [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • رضائی، مسعود [1] استاد گروه فرآوری آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

 • رضائی، مسعود [1] دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

 • رضازاد باری، محمود [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 • رضایی، راحیل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • رضایی، محبوبه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 • رضایی مکرم، رضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

 • رضایی مکرم، رضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • رضوی، سید محمدعلی [4] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • رضوی، سید محمدعلی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • رضوی، سید محمدعلی [1] استاد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایى، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • رضوی، مینا [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ارومیه، ارومیه، ایران

 • رضوی زاده، بی بی مرضیه [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • رضوی زاده، بی بی مرضیه [1] دانشیار، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • رضوی زاده، بی بی مرضیه [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • رفتنی امیری، زینب [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • رفعتی نیا، آتنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 • رنجبر، میلاد [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • رهبری، مهشید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • روشنی، سحر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قوچان

 • روفه گری نژاد، لیلا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 • رومیانی، لاله [1] استادیار، گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 • رومیانی، لاله [1] دانشیار، گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 • ریگی، صادق [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • ریگی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

ز

 • زارع، فاطمه [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و صنایع غذایی کانادا، مونترال، کانادا

 • زارع نژاد، فروغ [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • زارعی، سیدرضا [1] استادیار، گروه شیمی و بیوشیمی، دانشگاه استرالیای غربی، پرت، استرالیا

 • زارعی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • زاهدی، هانیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران

 • زاهدی، یونس [1] دانش آموخته دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • زاهدی، یونس [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • زایرزاده، الهام [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • زرگر، محسن [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد محلات، مرکزی، ایران

 • زرین، رسول [1] استادیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه

 • زرین آبادی، سروش [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 • زعفرانی، زینب [1] کارشناس آزمایشگاه بیوفیزیک، گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • زکی پور رحیم آبادی، اسحاق [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

 • زمانخانی، مهشید [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

 • زمانی، حسین [1] استادیار، گروه طراحی ماشین آلات صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • زمانی، حسین [1] استادیار، گروه پژوهشی طراحی ماشین‌آلات مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • زمانی، زهرا [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • زمانی بروجنی، سعیده [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

 • زمانی خادمانلو، حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • زندی، محسن [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • زندی، محسن [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 • زندی، محسن [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 • زیارت نیا، سید مهدی [1] استادیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • زیارت نیا، سیدمهدی [1] استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • زیارت نیا، سیدمهدی [1] استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

ژ

 • ژیانی، مهناز [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

س

 • ساکی، جواهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

 • سالارکریمی، وحیده [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • سالاری، امیر [1] استادیار، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • سبزی، فرشته [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

 • سجادی، کژال [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

 • سرابندی، خشایار [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • سرابندی، خشایار [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 • سرابی جماب، محبوبه [1] استادیار گروه زیست فناویر مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 • سرابی جماب، محبوبه [1] دانشیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • سرابی جماب، محبوبه [1] استادیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • سردرودیان، مریم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • سرشار، محمد [1] استادیار گروه فرآوری مرکز تحقیقات مهندسی فارس

 • سعیدی اصل، محمدرضا [1] دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • سلاجقه، فرشته [1] محقق، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

 • سلمانیان، شهلا [1] دانش‎آموخته کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • سماواتی، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

 • سمایی، سیده پریا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • سیادتی، سیدموسی [1] کارشناس ارشد مهندسی مواد، پارک علم و فناوری خراسان

 • سیدلو هریس، سیدصادق [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • سیدین اردبیلی، سید مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • سیدین اردبیلی، سیدمهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ش

 • شاد، احسان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • شاددل، رضوان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • شاهسونی، داور [1] استاد، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • شرایعی، پروین [1] استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

 • شرایعی، پروین [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 • شرایعی، پروین [1] استادیار گروه تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 • شریف، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • شریفی، اکرم [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

 • شریفی، اکرم [1] دانش آموخته دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • شریفیان، فاروق [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • شعبانپور، بهاره [1] استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • شعبانپور، بهاره [1] استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • شعبانپور، بهاره [1] استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • شعبانپور، بهاره [1] دانشیار دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • شعبانی، الهام [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • شکرالهی یانچشمه، بهداد [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • شکرپور رودباری، ریحانه [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی 578

 • شموسی، توحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه غیرانتفاعی آفاق ارومیه، ارومیه، ایران

 • شهیدی، سیداحمد [1] دانشجوی دکترای گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • شهیدی، فخری [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • شهیدی، فخری [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • شهیدی، فخری [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • شهیدی، مصطفی [2] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [2] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [1] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [1] استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • شهیدی نوقابی، مصطفی [1] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • شهیدی نوقابی، مهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 • شهیدی نوقابی، مهناز [1] دانش‌‌آموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • شورمیج، مژگان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 • شوریده، هادی [1] دانشجوی دکترای گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

 • شیخ الاسلامی، زهرا [1] استادیار گروه فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 • شیخ الاسلامی، زهرا [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

 • شیخ الاسلامی، زهرا [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 • شیخ الاسلامی، زهرا [1] دانشیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 • شیخ‌شعاعی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ص

 • صادقی، علیرضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • صادقی، علیرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • صادقیان، علیرضا [1] استادیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • صادقیان، علیرضا [1] دانشجوی دکترای گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • صادقیان، علیرضا [1] استادیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • صادقی ماهونک، علیرضا [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • صادقی ماهونک، علیرضا [3] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • صباغی، حسن [1] دانش آموختۀ دکتری، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • صباغی، مسلم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • صحرائیان، بهاره [1] دانش‌آموختۀ دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • صداقت، ناصر [2] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • صداقت سنگانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

 • صدرنیا، حسن [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • صراف، مژده [1] دانشجوی دکترای شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • صفوی، نساء [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 • صمدلویی، حمیدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

 • صوتی خیابانی، محمود [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

 • صوتی خیابانی، محمود [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

ض

ط

ظ

 • ظروفچی بنیس، خالد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال غرب و غرب کشور

 • ظریف، فروغ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ع

 • عابدفر، عباس [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • عابدفر، عباس [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • عابدفر، عباس [1] دانشجوی دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • عابدی، محمدرضا [1] استادیار، گروه شیمی کاربردی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان

 • عابدینی، رضا [1] استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

 • عابدینی نایینی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران واحد فارابی، تهران، ایران

 • عارف حسینی، سید رفیع [1] استادیار مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • عالمزاده، ایران [1] استاد گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

 • عباس پورراد، علیرضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و علوم زیستی، دانشگاه کورنل، نیویورک، آمریکا

 • عباسی، سلیمان [1] دانشیار، آزمایشگاه کلوئیدهای غذایی و رئولوژی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • عباسی، سلیمان [5] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • عباسی، هاجر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

 • عباسی، هاجر [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • عباسی منجزی، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • عباسی منفرد، آمنه [1] کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد محلات، مرکزی، ایران

 • عبدالهی، فرزین [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 • عبدالهی، مشکان [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، سمنان، ایران

 • عبدالهیان نوقابی، محمد [1] دانشیار گروه تکنولوژی قند، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج

 • عبدالهی مقدم، محمدرضا [1] دانش آموختۀ دکترى، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایى، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران|استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • عزت پناه، حمید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 • عزیزی، سید ناصر [1] استاد گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران

 • عزیزی، محمد حسین [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • عزیزی، محمد حسین [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • عسگری، انسیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • عطای صالحی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • عقیلی‎مقدم، حمیده‎السادات [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

 • عقیلی دهنوی، فرزانه [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

 • علاء الدینی، بهزاد [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 • علامتیان، سمانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • علی‎آبادی، مجید [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

 • علیزاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 • علیزاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه

 • علیزاده خالدآباد، محمد [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • عمادی، باقر [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • عمری، امین [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 • عوض صوفیان، عبدالستار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • عین افشار، سودابه [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 • عین افشار، سودابه [1] استادیار گروه تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

غ

 • غریبی تهرانی، مهرانوش [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

 • غلامی ده نایبی، محسن [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • غیور کاظمی، مریم [1] کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

ف

 • فاضلی، آرزو [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • فاطمیان، حامد [1] مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

 • فتح الهی، عیسی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • فتحی، میلاد [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 • فتحی نجفی، محسن [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی ـ شعبه مشهد، مشهد، ایران

 • فدائی نوغانی، وجیهه [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران

 • فدوی، ابوالفضل [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

 • فرجی کفشگری، سمانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • فرخ، سیده عسل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان

 • فرهودی، مجید [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ـ شعبه شمال شرق، مشهد، ایران

 • فرهوش، رضا [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • فروغی، مرجان [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی،گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • فعال، سعید [1] استادیار، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • فهیم، هدا [1] کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، مؤسسه آموزش عالی تجن، قائمشهر، ایران

 • فهیم دانش، مریم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

 • فیضی، جواد [1] آزمایشگاه کنترل کیفیت تستا، مشهد

 • فیضی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع‌ غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • فیوضی، بهنام [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ق

 • قائینی، زهره [1] دانش آموخته گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد دامغان

 • قادری، عبدالرحمن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • قاسم پور، زهرا [1] دانشجوی دکترای تکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 • قاسمی، آرمین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • قاسمیان، سمانه [1] دانش آموختۀ دکتری تکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • قبادی دانا، مریم [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، پژوهشگاه استاندارد

 • قدس‎ولی، علیرضا [1] دانشیار، پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

 • قدس روحانی، محسن [1] گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

 • قدس ولی، علی رضا [1] استاد‌یار گروه تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 • قدسی شیخ جان، میترا [1] دکتری دامپزشکی (حرفه‌ای)، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 • قربانی، رسول [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • قربانی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • قربانی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • قربانی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • قربانی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • قربانی، محمد [1] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • قربانی، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • قربانی، محمد [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • قربانی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 • قربانی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • قربانی، محمد [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • قربانی حسن سرایی، آزاده [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

 • قره خانی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 • قره داغی، خدیجه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهریار- شهر قدس، تهران، ایران

 • قزوینی، حمیدرضا [1] مربی گروه تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 • قنبرزاده، بابک [2] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • قنبرزاده، بابک [3] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • قنبرزاده، بابک [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • قهرمانی، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • قوامی، رامیار [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم تحقیقات کردستان ـ واحد سنندج، ایران

 • قیافه داودی، مهدی [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

 • قیطران پور، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ک

 • کاراژیان، حجت [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، گروه علوم و صنایع غذایی، تربت حیدریه

 • کاراژیان، حجت [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، خراسان رضوی

 • کاراژیان، حجت [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

 • کاراژیان، رضا [1] مربی گروه کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 • کاشانی‌نژاد، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • کاشانی‌نژاد، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 • کاشانی نژاد، مرتضی [1] دانشجوی دکتری، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • کاشانی نژاد، مهدی [2] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • کاظمی، محسن [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • کاظمی طاسکوه، نعیمه [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کاکایی، کوثر [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 • کامگار، سعادت [1] استادیار، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • کاوه، منا [1] موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 • کاویانی، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد دامغان

 • کدخدایی، رسول [2] دانشیار گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • کدخدایی، رسول [2] دانشیار گروه نانو‌فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • کدخدایی، رسول [1] دانشیار گروه نانو فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • کدخدایی، رسول [3] دانشیار گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • کدیور، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی، اصفهان

 • کرامت، جواد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • کردجزی، معظمه [1] استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • کرمی، شیما [1] دانش آموختة کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی در کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

 • کریمی، مهدی [1] استادیار گروه فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 • کریمی، مهدی [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

 • کریمی، مهدی [1] بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 • کریمی، مهدی [1] دانشیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 • کریمی، مهدی [1] دانشیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 • کریمی، نیره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان

 • کسائی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • کسایی، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • کشاورز، زهرا [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • کشیری، محبوبه [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • کلانتری، داود [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • کلانتری، داود [1] عضو هیأت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • کلانتری، داود [1] عضو هیأت علمی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 • کمالی، آزاده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 • کمالی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کمالی، سارا [1] دانشجوی دکترای علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کمالی، فائزه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • کوچکی، آرش [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کوچکی، آرش [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

 • کوچکی، آرش [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی‌ مشهد، مشهد، ایران

 • کوچکی، آرش [2] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • کوچکی، آرش [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • کوچکی، آرش [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کوچکی، آرش [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کوچکی، آرش [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کوچک یزدی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

 • کوشکی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • کیانی فر، علی [1] دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کیهانی، وحید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

 • کیهانی، وحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، خراسان رضوی

 • کیوانی نهر، فاطمه [1] دانشجوی دکترای گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • کیومرثی، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی، اصفهان

گ

 • گل کار، عبدالخالق [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • گل کار، عبدالخالق [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • گلمکانی، محمدتقی [1] استادیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • گلمکانی، محمدتقی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • گلمکانی، محمدتقی [1] دانشیار، بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

 • گلمکانی، محمدتقی [1] دانشیار، بخش مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • گلی، محمد [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • گلی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • گنجه، محمد [1] دانشجوی دکتری، صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • گوهری اردبیلی، اشرف [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

ل

 • لشکری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • لشگری، مجید [1] استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه اراک، اراک

 • لطفی، ولی اله [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 • لغوی، محمد [1] استاد، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

م

 • مأموریان، مجتبی [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 • متولی، علی [1] استادیار، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • متینی، سارا [1] دانش‌‌آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران

 • مجربی، سیددانیال [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، تکنولوژی صنایع‌ غذایی، دانشگاه غیردولتی خزر محمودآباد، محمودآباد، ایران

 • محبی، محبت [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • محبی، محبت [2] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

 • محبی، محبت [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • محبی، محبت [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • محبی، محبت [2] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • محبی، محبت [3] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • محتشمی، مریم [1] کارشناس صنایع غذایی، مدیر تولید شرکت زرین تابا، فاز 1 شهرک صنعتی مشهد

 • محروقی، مصطفی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، تولید فرآورده‌های نوین لبنی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

 • محمدزاده، بهروز [1] دانشجوی دکتری شیلات- عمل‌آوری فرآورده‌های شیلاتی، گروه فرآوری آبزیان، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور

 • محمدزاده، جلال [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 • محمدزاده، جلال [1] دانشجوی دکترای گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • محمدزاده، جلال [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • محمدزاده میلانی، جعفر [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • محمدزاده میلانی، جعفر [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و کشاورزی منابع طبیعی ساری

 • محمدزاده میلانی، جعفر [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • محمدزاده میلانی، جعفر [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع ‌غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • محمدزاده میلانی، جعفر [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • محمدی، سمیه [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • محمدی، مرتضی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

 • محمدی، مرتضی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • محمدی، یاسمین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

 • محمدی ثانی، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

 • محمدی ثانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع‌غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • محمدی گل، رضا [1] استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه اراک، اراک

 • محمدی گل، رضا [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک

 • محمدی گل، رضا [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 • محمدی نافچی، عبدالرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه علوم و صنایع غذایی، دامغان

 • محمودی، احسان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • مختاریان، محسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • مختاریان، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • مدرس، معصومه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه فرهنگیان ، مشهد، ایران

 • مدیری، آتنا [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • مرادی، فرزانه [1] گروه صنایع غذایی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران|گروه صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 • مرتضوی، سید علی [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • مرتضوی، سیدعلی [8] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • مرتضوی، سیدعلی [2] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • مرتضوی، سیدعلی [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • مرتضوی، سیدعلی [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • مرتضوی‎نژاد، صبا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • مردانی، ماریه [1] گروه فرآوری مواد غذایی موسسه پزوهشی علوم و صنایع غذایی

 • مرعشی، سیدحسن [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی و به ‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • مرندی، افرا [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • مزیدی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • مسکوکی، عبدالمجید [1] استادیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده‌ علوم و صنایع غذایی

 • مسکوکی، عبدالمجید [1] استادیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • مسکوکی، عبدالمجید [1] دانشیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • مسکوکی، عبدالمجید [1] دانشیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • مسکوکی، عبدالمجید [1] دانشیار گروه فرآوری موادغذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • مسکوکی، عبدالمجید [1] دانشیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • مشتاقی، سپیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • مشتاقیان، سید جمال [1] دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

 • مشرف، لاله [1] استادیار گروه تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 • مشگین فر، نسیم [1] دانش‌‌آموختۀ دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • مظاهری طهرانی، مصطفی [2] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • مظاهری طهرانی، مصطفی [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • مظاهری طهرانی، مصطفی [2] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • مظاهری طهرانی، مصطفی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • معتمدزادگان، علی [3] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • معتمدزادگان، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • معتمدزادگان، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 • معتمدزادگان، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی 578

 • معتمدی، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد دامغان، گروه علوم و صنایع غذایی، دامغان

 • مقدس کیا، احسان [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، ارومیه، ایران

 • مقدس کیا، احسان [1] دانشجوی دکترای تکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 • مقدم، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 • مقصودلو، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • مقصودلو، عاطفه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • مقصودلو، یحیی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • مقصودلو، یحیی [2] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • مقصودلو، یحیی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

 • مقصودلو، یحیی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • مقیمان، محمد [1] استاد گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • مقیمی، معصومه [1] استادیار، گروه شیمی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

 • مقیمی، معصومه [1] گروه شیمی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

 • ملازاده، صابر [1] کارشناسی ارشد، مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران

 • ملاویسی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • ملک فر، رسول [1] استاد گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • ملکی، افشین [1] استاد، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

 • ملکی، گیسو [2] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • ملکی، گیسو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • ملکی زاده، نسرین [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • ممشلو، سمانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • مهتدی نیا، جواد [1] دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • مهدوی خزاعی، کتایون [1] دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • مهدیان، الهام [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایران

 • مهدیان، الهام [2] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • مهدی زاده، تورج [1] استادیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد‌ غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • مهرابی، فرزانه [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • مهراد، بهار [1] دانش‌آموختۀ دکتری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • مهربان سنگ آتش، معصومه [1] استادیار گروه کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 • مهرداد، عباس [1] دانشیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

 • مهرزاد، جمشید [1] استادیار، گروه بیوشیمی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

 • مهرگان نیکو، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • موسوی، سیدمحمود [1] استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • موسوی، سیدمحمود [1] استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • موسوی نسب، عذرا [1] دانش‌‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • مولوی، هومان [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

 • مومن نژاد، مهدی [1] دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 • مویدی، علی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • میرابوالفتحی، منصوره [1] استاد گروه بیماری های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

 • میراحمدی، محبوبه سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • میرچولی برازق، عبدالرضا [1] دانشجوی دکتری تکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • میرزابابایی، سیدمهدی [1] استادیار، گروه پژوهشی طراحی ماشین‌آلات مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • میرزاخانزده، زیبا [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • میرزاعلیان دستجردی، عبدالمجید [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 • میرزایی، حبیب‌الله [1] دانشیار، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران

 • میرزایی، حبیب الله [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • میرزایی، حبیب الله [1] دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • میرزایی کلایی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گرایش فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • میرعرب رضی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • میلانی، الناز [1] استادیار، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی‌‌‌‌ مشهد، مشهد، ایران

 • میلانی، الناز [1] استادیار، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، جهاددانشگاهی مشهد، مشهد، ایران

 • میلانی، الناز [1] استادیار، گروه پژوهشی فراوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد، ایران

 • میلانی، الناز [1] استادیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد

 • میلانی، الناز [1] استادیار گروه فراوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فراوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 • میلانی، الناز [1] پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد

 • میلانی، جعفر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و کشاورزی منابع طبیعی ساری

ن

 • ناجی طبسی، سارا [1] استادیار، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • ناجی طبسی، سیما [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • نادیان، نرگس [1] کارشناس ارشد، گروه تحقیق و توسعه و کنترل کیفی شرکت کامور، اصفهان

 • ناصحی، بهزاد [1] دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

 • ناصحی، بهزاد [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • ناصحی، بهزاد [1] دانشیار، گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران|دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

 • نجف نجفی، مسعود [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

 • نجف نجفی، مسعود [1] استادیار گروه صنایع غذایی، مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 • نجف نجفی، مسعود [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 • نجف نجفی، مسعود [1] استادیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • نجف نجفی، مسعود [1] استادیار، مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مشهد

 • نجف نجفی، مسعود [1] گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 • نعمت‎‏زاده، قربانعلی [1] استاد، گروه اصلاح نژاد گیاهی و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • نعمتی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع‌غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

 • نعمتی، محبوب [1] دانشیار گروه فارماکوگنوزی و کنترل مواد غذایی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • نقوی، عنایت الله [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

 • نقی پور، فریبا [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 • نهاردانی، منیره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 • نوری، مهران [1] دانش ‏آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • نوشاد، محمد [2] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 • نوشاد، محمد [1] دانش‌آموختۀ دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • نوشاد، محمد [1] دانشجوی دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • نیازمند، راضیه [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 • نیازمند، راضیه [2] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • نیازمند، راضیه [1] استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • نیازمند، راضیه [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • نیازمند، راضیه [1] دانشیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • نیازمند، راضیه [2] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • نیازمند، راضیه [3] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • نیازمند، راضیه [1] استادیار گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • نیازمند، راضیه [1] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • نیازمند، راضیه [1] گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 • نیاستی، سارا [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • نیاکوثری، مهرداد [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • نیاکوثری، مهرداد [1] دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • نیاکوثری، مهرداد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

و

 • واحدی ترشیزی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 • واقعی، طاهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایران

 • وریدی، محمد جواد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • وریدی، محمد جواد [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • وریدی، محمد جواد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • وریدی، محمد جواد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

 • وریدی، محمد جواد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • وریدی، محمد جواد [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • وریدی، مهدی [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • وریدی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • وریدی، مهدی [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • وریدی، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

 • وریدی، مهدی [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • وریدی، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • وریدی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • وطن خواه، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • وطن خواه، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • ولی بیگی، سعیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ه

 • هاتف سلمانیان، علی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 • هاشمی، سیدجعفر [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • هاشمی، سیدجعفر [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 • هاشمی، فاطمه السادات [1] مدرس، گروه علوم و صنایع غذایی، مرکز آموزش علمی-کاربردی ثمین نان سحر، تهران، ایران

 • هاشمیان، سیدمجید [1] استادیار، گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

 • هاشمی گرم دره، عاطفه‌سادات [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 • هاشمی گهروئی، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • هجرانی، تکتم [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار

 • همتّی کاخکی، عباس [1] استادیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • همدانی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان

 • همیشه کار، حامد [1] استادیار مرکز تحقیقات دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • همیشه کار، حامد [2] دانشیار مرکز تحقیقات دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • هنرور، مسعود [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • هنرور، مسعود [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ی

 • یاورمنش، مسعود [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • یخچالی، باقر [1] دانشیار گروه زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 • یزدانفر، هدیه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

 • یقبانی، مسعود [1] مربی گروه تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 • یگانه‎زاد، سمیرا [1] استادیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • یگانه زاد، سمیرا [1] استادیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 • یگانه زاد، سمیرا [1] استادیار، گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • یگانه زاد، سمیرا [1] استادیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

 • یگانه زاد، سمیرا [1] گروه فراوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 • یگانه فعال، علی [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور قم

 • یوسف زادی، مرتضی [1] دانشیار، گروه زیست دریا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 • یوسفی، عاطفه [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

 • یوسفی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران