نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Zarrin Es'haghi شیمی مواد غذایی استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مشهد
سیدمهدی اجاق دانشیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
احمد احتیاطی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی پژوهشگر و مدرس جهاددانشگاهی مشهد
مجید افشاری میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی مدیر عامل
احسان اکبری گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.
الهام انصاری فر استادیار علوم و صنایع غذایی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شهرام بیرقی طوسی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت، مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی
آرام بستان مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
علیرضا بصیری فراوری مواد غذایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
هما بقائی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
عادل بیگ بابایی استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
مرضیه بلندی
احمد پدرام نیا میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
پرنیان پزشکی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی
ابوالفضل پهلوانلو گروه زیست فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
فاطمه پورحاجی تکنولوژی مواد غذایی – نوشیدنی ها
امیر پورفرزاد استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
حمید توکلی پور دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
سید مهدی جعفری ریز پوشانی مواد غذایی دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی جعفرپور تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشگاه ساری
مسلم جهانی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مرضیه حسینی‎نژاد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
محمدعلی حصاری نژاد مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
وحید حکیم زاده دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان
خدیجه خوش اخلاق مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو
علی رافع دانشیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
سمیه رزمخواه شریبانی
پریا رهنمون میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی --------
لاله رومیانی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز
یونس زاهدی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن زندی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان
محبوبه سرابی جماب استادیار گروه زیست فناویر مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
منیرالسادات شاکری گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
طیبه شجاعی دوین مرکز اسناد و کتابخانه، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
زهرا شیخ الاسلامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پروین شرایعی استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
اکرم شریفی فراوری مواد غذایی دانشگاه آزاد قزوین
سعیده شهبازی زاده مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی کارشناس مواد غذایی آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت مواد غذایی غذا دارو گیلان
سیداحمد شهیدی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
فخری شهیدی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مصطفی شهیدی نوقابی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مصطفی شهیدی نوقابی شیمی مواد غذایی دانشیار گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
فرزاد صادقی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد
فخرالدین صالحی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا همدان
امید صفری تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشگاه فردوسی مشهد
فریده طباطبائی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس عابدفر دانش آموختۀ کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سلیمان عباسی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا عبدالهی مقدم دانش آموختۀ دکترى، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایى، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران|استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
حامد عزیزنیا مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
بهروز علیزاده بهبهانی دانشگاه فردوسی مشهد
بهاره عمادزاده بیوفیزیک مواد غذایی گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سودابه عین افشار استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
علی فائزیان استادیار گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
میلاد فتحی ریز پوشانی مواد غذایی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محسن فتحی نجفی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
جواد فیضی شیمی مواد غذایی عضو هیئت علمی گروه ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی
جواد فیضی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی عضو هیئت علمی موسسه علوم و صنایع غذایی
بی بی صدیقه فضلی بزاز شیمی مواد غذایی
ابراهیم فولادی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی- موسسه علوم و صنایع غذایی
محسن قدس روحانی فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد)
بهروز قرآنی گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
آرش قیطران پور دانشگاه فردوسی مشهد
حجت کاراژیان مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت حیدریه
رضا کاراژیان استادیار. گروه کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
رسول کدخدایی دانشیار گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
مهدی کریمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سمیرا یگانه زاد تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های قنادی و شکلات گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سمیرا یگانه زاد گروه فراوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
محمد گلی فراوری مواد غذایی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
عبدالخالق گل کار دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
مرتضی محمدی شیمی مواد غذایی گروه فراوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
اسعد محمدامینی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
آیت محمد رزداری زیست فناوری مواد غذایی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد
بهروز محمدزاده تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشگاه گنبدکاووس
الناز میلانی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد
عباس مهجوریان تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت الله املی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
الهام مهدیان فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
هادی مهدویان مهر شرکت صنایع قهوه پارت سازان
معصومه مهربان سنگ آتش استادیار گروه کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
سیدمحمود موسوی استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سارا ناجی گروه نانو فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سارا ناجی طبسی عضو هیأت علمی گروه نانو فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
راضیه نیازمند استادیار گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد
بهزاد ناصحی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت دانشیار گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
مرضیه نصیری محلاتی کارشناس آزمایشگاه های لبنیاتو قند، گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فریبا نقی‎پور فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد نوشاد استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
تکتم هجرانی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار
عبدالله همتیان سورکی بسته‎ بندی مواد غذایی، تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت، فراوری مواد غذایی دانشگاه جهرم