نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

4 کارشناس آزمایشگاه، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، بررسی تأثیر افزودن پوره بادمجان (45-0 درصد) بر ویژگی-های فیزیکوشیمایی (pH، اسیدیته، رنگ و میزان آب‌اندازی)، خواص حسی (عطر و طعم، رنگ و بافت) و قابلیت زندمانی باکتری‌های پروبیوتیک در ماست بادمجان پروبیوتیک پس از 1، 4، 7، 10 و 14 روز نگهداری در یخچال بود. هم‌چنین از روش تحلیل سلسله مراتبی (APH) با توجه به ویژگی‌های مورد بررسی به‌منظور انتخاب بهترین فرمولاسیون استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت پوره بادمجان میزان اسیدیته، آب‌اندازی و شاخص‌ روشنایی (L*) نمونه‌ها کاهش یافت، درحالی‌که میزان pH افزایش یافت. هم‌چنین افزودن پوره بادمجان سبب کاهش قابل توجه باکتری‌های پروبیوتیک در ابتدای زمان انبارمانی در نمونه‌ها شد. در هرحال، با افزایش مدت زمان انبارمانی، این روند معکوس گردید به‌طوری که نمونه‌های حاوی درصد بالاتر پوره بادمجان با اختلاف معنی‌داری از میانگین شمارش باکتری پروبیوتیک بالاتری برخوردار بودند که ‌دلیل آن احتمالاً اثر پری‌بیوتیکی پورة بادمجان و pH پایینتر نمونه‌های ماست بود. ارزیابی داده‌ها توسط روش APH نشان داد محصول حاوی 30 درصد بادمجان با وزن 171/0 بالاتر از سایر محصولات قرار گرفت. همچنین، میزان نرخ ناسازگاری 08/0 بود و با توجه به این‌که این مقدار کمتر از 1/0 می‌باشد، نتایج از اعتبار بالا و قابلیت اتکای مناسبی برخوردار بود. براساس نتایج این تحقیق، ماست پرو‏بیوتیک حاوی پورة بادمجان به‌دلیل دارا بودن خواص حسی و وپروبیوتیکی مطلوب می‏تواند به‏عنوان یک محصول فراسودمند معرفی گردد. به‌علاوه، به‌دلیل قابلیت کاربرد بادمجان به‌عنوان ماده پری‌بیوتیکی، می‌توان از آن در تولید سایر محصولات پروبیوتیک استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات