1. تأثیر گیاه تره‌کوهی بر رشد و ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی‌های حسی پنیر سفید ایرانی

تورج مهدی زاده؛ مینا رضوی؛ محمود اسماعیلی کوتمهر

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 431-444

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2019.02.23.747

چکیده
  قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک در محصولات غذایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشرو می‌‌‌باشد. گیاه تره‌کوهی از خانوادۀ آلیوم دارای ترکیبات مختلف پری‌بیوتیکی بوده که می‌تواند منجربه تحریک رشد باکتری‌های پروبیوتیک ‌شود. در این پژوهش ویژگی حسی پنیر سفید ایرانی بر پایۀ تره‌کوهی به‌عنوان یک گیاه دارویی و طعم‌دهنده موردارزیابی ...  بیشتر