داوران

چکیده

دکتر نارملا آصفی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز
دکتر سیدمهدی اجاق، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مجید افشاری، شرکت دانش بنیان افزودنی های طبیعی گلچین توس
دکتر شادی بصیری، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر ابوالفضل پهلوانلو، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فهیمه توریان، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل
دکتر امیر جاجرمی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر علی رافع، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سمیه رزمخواه، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر لیلا روفه‌گری‌نژاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تبریز
دکتر الهام زایرزاده، گروه فرآوی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محسن زندی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه زنجان
دکتر پگاه درجانی، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر منیرالسادات شاکری، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فخری شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فخرالدین صالحی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
دکتر عباس عابدفر، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مهندس حامد عزیزنیا، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بهاره عمادزاده، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فرزاد فربد، شرکت صنایع شیر ایران
دکتر بی‌بی‌صدیقه فضلی‌بزاز، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر ابراهیم فولادی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر جواد فیضی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محسن قدس روحانی، گروه علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر رضا کاراژیان، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر رسول کدخدایی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر اسعد محمدامینی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
دکتر عباس مهجوریان نماری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیت‌الله آملی
دکتر معصومه مهربان سنگ‌آتش، گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر الناز میلانی، گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فریبا نقی‌پور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر سمیه نیک‌نیا، گروه صنایع غذایی، دانشگاه زابل

CAPTCHA Image