اهداف و چشم انداز

این فصلنامه مقالات علمی-پژوهشی و نوآورانه (کامل پژوهشی، مروری و کوتاه پژوهشی) مرتبط با حوزه‌های مختلف علوم و صنایع غذایی شامل موارد مشروحه ذیل را که برای اولین بار ارائه می‌گردند را پس از طی مراحل داوری علمی و تخصصی پذیرفته و منتشر می‌نماید. 

 • شیمی مواد غذایی

• مهندسی مواد غذایی

• فرآوری مواد غذایی

• زیست فناوری مواد غذایی

• نانو فناوری مواد غذایی