موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بهره گیری از دانش اعضاء هیأت علمی و اساتید و کارشناسان و با هدف نشر دستاوردها و یافته‌های محققان،  معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه‌های علوم غذایی و  کمک به همسوئی بیشتر بین پژوهش‌های علمی و نیازهای جامعه  از سال 1391 اقدام به چاپ و انتشار نشریۀ علمی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی نموده است.  به استناد مصوبات کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس جلسه مورخ 1391/10/20 کمیسیون مذکور، نشریۀ پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی موفق به دریافت درجۀ علمی ـ پژوهشی شد. براساس آیین‌نامۀ جدید نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 1398/02/02، گواهی اعتبار این نشریه از علمی - پژوهشی به  «نشریۀ علمی» تغییر یافت. 

حوزۀ موضوعی

این فصلنامه مقالات علمی ـ پژوهشی و نوآورانه مرتبط با حوزه های مختلف علوم و صنایع غذایی شامل موارد مشروحه ذیل را که برای اولین بار ارائه می گردند را پس از طی مراحل داوری علمی و تخصصی پذیرفته و منتشر می نماید. 

 • شیمی مواد غذایی

• مهندسی مواد غذایی

• فرآوری مواد غذایی

• زیست فناوری مواد غذایی

• نانو فناوری مواد غذایی