نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Narges Shahgholian شیمی مواد غذایی Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
اکرم آریان فر میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
نارملا آصفی فراوری مواد غذایی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
عبد الرضا آقاجانی فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
علی آل حسینی ریز پوشانی مواد غذایی دانش آموختۀ دکتری، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
سیدمهدی اجاق دانشیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
احمد احتیاطی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی پژوهشگر و مدرس جهاددانشگاهی مشهد
نسیم ادیب پور میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه زیست فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
زرین اسحاقی شیمی مواد غذایی استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مشهد
محمد جواد اسدالله زاده میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
مجید افشاری میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی مدیر عامل
احسان اکبری شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.
محمدرضا امیریوسفی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
الهام انصاری فر استادیار علوم و صنایع غذایی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حجت اله بداقی بسته‎ بندی مواد غذایی استادیار، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
آرام بستان مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
شادی بصیری تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های خشکبار Agricultural Engineering Research Department , Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Mashhad, Iran
علیرضا بصیری فراوری مواد غذایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
هما بقائی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مرضیه بلندی
شادی بلوریان میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران
ذبیح اله بهمنی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
شهرام بیرقی طوسی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت، مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی
عادل بیگ بابایی استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
ماندانا بی مکر تکنولوژی روغن و چربی‌های خوراکی، شیمی مواد غذایی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
احمد پدرام نیا میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
پرنیان پزشکی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار گروه علوم تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
پرنیان پزشکی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی
ابوالفضل پهلوانلو گروه زیست فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
رضوان پوراحمد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی داغنشگاه آزاد اسلامی ورامین
فاطمه پورحاجی تکنولوژی مواد غذایی – نوشیدنی ها
حمیدرضا پوررضا مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
امیر پورفرزاد تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
شیما پیری قشلاقی شیمی مواد غذایی دانشگاه ارومیه
بهجت تاج الدین بسته‎ بندی مواد غذایی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)
مسعود تقی زاده بیوفیزیک مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فهیمه توریان ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی استادیار، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران
حمید توکلی پور مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
رضا جابری ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی استادیار، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
امیر جاجرمی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانش آموختۀ دکتری، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
علی جعفرپور تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشگاه ساری
سید مهدی جعفری ریز پوشانی مواد غذایی دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پریسا جعفریان اصل شیمی مواد غذایی دانش آموختۀ دکتری، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
مسلم جهانی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
علی جوادمنش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مجید جوانمرد داخلی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار، گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
حسین جوینده فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
محمدباقر حبیبی نجفی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فرشته حسینی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی استادیار گروه پژوهشی افزودنی های غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان
هدایت حسینی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استاد، گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرضیه حسینی‎‌نژاد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی دانشیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
محمدعلی حصاری نژاد فراوری مواد غذایی استادیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییف مشهد، ایران
وحید حکیم زاده مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
محمد خلیلیان موحد مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشگاه فردوسی مشهد
خدیجه خوش اخلاق مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو
پگاه درجانی دانش آموخته دکتری
فرشاد درویشی هرزویلی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
نفیسه دعوتی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار، گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی بهار، دانگشاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سعید دهستانی زیست فناوری مواد غذایی دانشگاه تربیت مدرس
علی رافع مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
قدیر رجب ‎زاده ریز پوشانی مواد غذایی استاد، گروه نانو فناوری موادغذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سمیه رزمخواه شریبانی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانش آموختۀ دکتری، گروه علوم و صنیاع غذایی، دانشگاه فردو سی مشهد، مشهد، ایران
هانیه رسولی پیروزیان تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های قنادی و شکلات دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
حسن رشیدی فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
لادن رشیدی تکنولوژی روغن و چربی‌های خوراکی سازمان ملی استاندارد ایران- پژوهشگاه استاندارد
عاطفه رضایی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی Department of food science and technology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
بی بی مرضیه رضوی زاده عضو هیئت علمی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.
پریا رهنمون میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی --------
لیلا روفه گری نژاد شیمی مواد غذایی دانشکده کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه ازاد تبریز
لاله رومیانی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز
یونس زاهدی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
الهام زایرزاده تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های قنادی و شکلات
زینب زعفرانی فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی گروه نانو فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
محسن زندی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان
سید مهدی زیارت نیا زیست فناوری مواد غذایی عضو هیات علمی/ مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
محبوبه سرابی جماب استادیار گروه زیست فناویر مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
جواد سرگلزایی شیمی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
نفیسه سلطانی زاده مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
امین سیدیعقوبی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت، تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های قنادی و شکلات استادیار، مدیر توسعه دانش هلدینگ و مدیر مرکز دانش بنیان گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام
منیرالسادات شاکری گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
طیبه شجاعی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
طیبه شجاعی دوین مرکز اسناد و کتابخانه، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
پروین شرایعی استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
اکرم شریفی فراوری مواد غذایی دانشگاه آزاد قزوین
مسعود شفافی زنوزیان مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سبزوار
سعیده شهبازی زاده مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی کارشناس مواد غذایی آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت مواد غذایی غذا دارو گیلان
دینا شهرام‌پور میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
سیداحمد شهیدی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
فخری شهیدی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مصطفی شهیدی نوقابی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مصطفی شهیدی نوقابی شیمی مواد غذایی دانشیار گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
هدی شهیری طبرستانی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
زهرا شیخ الاسلامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فرزاد صادقی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد
فخرالدین صالحی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسن صباغی دانش آموختۀ دکتری، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
بهاره صحرائیان دانشگاه فردوسی مشهد
امید صفری تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشیار، گروه شیلات،ۀ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهدف مشهد، ایران
فریده طباطبائی یزدی زیست فناوری مواد غذایی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عباس عابدفر دانش آموختۀ کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدحسین عباسپور فرد استاد، مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سلیمان عباسی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا عبدالهی مقدم دانش آموختۀ دکترى، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایى، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران|استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
محمد رضا عدالتیان دوم میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه صنایع غذایی
حامد عزیزنیا مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
بهروز علیزاده بهبهانی زیست فناوری مواد غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
بهاره عمادزاده بیوفیزیک مواد غذایی گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سودابه عین افشار استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
علی فائزیان استادیار گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
میلاد فتحی ریز پوشانی مواد غذایی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محسن فتحی نجفی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
مسعود فخرفشانی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار، گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، ایران
فرزاد فربد فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی صنایع شیر ایران
بی بی صدیقه فضلی بزاز شیمی مواد غذایی
ابراهیم فولادی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی- موسسه علوم و صنایع غذایی
جواد فیضی شیمی مواد غذایی عضو هیئت علمی گروه ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی
جواد فیضی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی عضو هیئت علمی موسسه علوم و صنایع غذایی
محسن قدس روحانی فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد)
بهروز قرآنی گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مریم قراچورلو تکنولوژی روغن و چربی‌های خوراکی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
آرش قیطران پور دانشگاه فردوسی مشهد
حجت کاراژیان مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت حیدریه
رضا کاراژیان میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار. گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها. جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
رسول کدخدایی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشیار گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
مهدی کریمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
داود کلانتری مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی عضو هیأت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
عبدالخالق گل کار دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
عبدالخالق گل کار فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی مدرس در دانشگاه آزاد و پیام نور
محمد گلی فراوری مواد غذایی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
علی گنجلو مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
اسعد محمدامینی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
آیت محمد رزداری زیست فناوری مواد غذایی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد
بهروز محمدزاده تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها دانشگاه گنبدکاووس
جلال محمدزاده میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتضی محمدزاده مقدم مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
جعفر محمدزاده میلانی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و کشاورزی منابع طبیعی ساری
مرتضی محمدی شیمی مواد غذایی گروه فراوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مریم محمودزاده ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی استادیار علوم و صنایع غذایی گروه علوم صنایع غذائی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی،دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
ماریه مردانی فراوری مواد غذایی گروه فرآوری مواد غذایی، موسسه پزوهشی علوم و صنایع غذایی
آزاده مردانی قهفرخی تکنولوژی روغن و چربی‌های خوراکی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مرضیه معین فرد شیمی مواد غذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان مقدس کیا شیمی مواد غذایی، فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی مدیر نظارت بر فرآورده های خوراکی اشامیدنی معادنت غذا دارو مراغه
محمد ملاویسی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
عباس مهجوریان تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های قنادی و شکلات گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
هادی مهدویان مهر شرکت صنایع قهوه پارت سازان
الهام مهدیان فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
معصومه مهربان سنگ آتش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی استادیار گروه کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
علیرضا مهرگان نیکو گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گیلان
نرگس مورکی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها عضو هیات علمی تمام وقت دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدمحمود موسوی استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه موسوی نسب تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها گروه پژوهشی فرآوری آبزیان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سید مهدی میرزابابائی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی مدیر گروه/موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
الناز میلانی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت استادیار، گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهدف مشهد، ایران
سارا ناجی گروه نانو فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سارا ناجی طبسی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی عضو هیأت علمی گروه نانو فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
بهزاد ناصحی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت دانشیار گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
محمدرضا نصیری زیست فناوری مواد غذایی دانشیار، گروه دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مرضیه نصیری محلاتی کارشناس آزمایشگاه های لبنیاتو قند، گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فریبا نقی‌‎پور فراورده‎ های شیر و صنایع لبنی استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بهاره نوروزی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی Department of biology
نگین نوری گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
محمد نوشاد استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
راضیه نیازمند استادیار گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد
سمیه نیک نیا مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشگاه زابل
زهرا هادیان تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها استادیار، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تکتم هجرانی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار
عبدالله همتیان سورکی بسته‎ بندی مواد غذایی، تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت، فراوری مواد غذایی دانشگاه جهرم
عباس همتّی کاخکی استادیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد
ناصر همدمی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها، مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
اسماء وردیان بیوفیزیک مواد غذایی، شیمی مواد غذایی استادیار، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
علیرضا وسیعی زیست فناوری مواد غذایی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا وسیعی زیست فناوری مواد غذایی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود یاورمنش استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
سمیرا یگانه زاد گروه فراوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سمیرا یگانه زاد تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های قنادی و شکلات گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی