نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

چکیده

در این پژوهش فیلم آنتی‌اکسیدانی نانوکامپوزیتی نشاسته برنج- نانورس هالویزیت حاوی عصاره بنه تهیه شد و خواص فیزیکومکانیکی و آنتی‌اکسیدانی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با انجام آزمایشاتی مطابق روش سطح پاسخ و در قالب طرح مرکب مرکزی، تاثیر دو متغیر مستقل شامل غلظت نانورس هالویزیت در محدوده 10 - 0 درصد وزنی نشاسته و غلظت عصاره بنه در محدوده 30 – 0 درصد وزنی نشاسته بر متغیرهای وابسته شامل مقاومت کششی، افزایش طول تا نقطه پارگی، نفوذپذیری بخار آب و فعالیت آنتی‌اکسیدانی فیلم بیونانوکامپوزیتی مورد بررسی واقع شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اثرات خطی غلظت‌ هالویزیت و غلظت عصاره بنه در محدوده مورد مطالعه، بر متغیرهای وابسته معنی‌دار بود (05/0P<) و با افزایش غلظت هالویزیت مقاومت کششی افزایش یافت و افزایش طول تا نقطه پارگی، نفوذپذیری بخار آب و فعالیت آنتی‌اکسیدانی فیلم با کاهش همراه بود. همچنین افزایش غلظت عصاره بنه موجب افزایش نفوذپذیری بخار آب، افزایش طول تا نقطه پارگی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و کاهش مقاومت کششی فیلم شد. مطابق نتایج بدست آمده از بهینه‌یابی اثرات غلظت هالویزیت و غلظت عصاره بنه بر ویژگی‌های فیلم‌آنتی‌اکسیدانی، مقادیر بهینه برای غلظت‌ هالویزیت و غلظت عصاره بنه به ترتیب 54/8 درصد وزنی و 42/23 درصد وزنی و برای مقاومت کششی، افزایش طول تا نقطه پارگی، نفوذپذیری بخار آب و فعالیت‌آنتی‌اکسیدانی به ترتیب 39/4 مگاپاسکال، 21/56 درصد، 9- 10×22/2 گرم بر متر ثانیه پاسکال و 95/33 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image