1. ارزیابی روغن استخراج شده ازچیپس های سیب زمینی موجود در بازار ایران

محمدرضا سعیدی اصل؛ مهسان ایرجی فر؛ مریم فهیم دانش

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 165-174

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2012.12.20.132

چکیده
  در این پژوهش، کیفیت چیپس های موجود در بازار ایران بر اساس ارزیابی کیفیت روغن استخراجی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق هفت نمونه چیپس سیب زمینی (نمکی) که شامل پنج نمونه چیپس ایرانی (T5 ،T4 ،T3 ،T2،T1) و دو نمونه چیپس خارجی (T7 ،T6) بودند، به طور کاملاً تصادفی انتخاب شده و مورد آزمایش های مختلف کیفی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان ...  بیشتر