1. بهینه‌سازی شرایط تولید اسید لینولئیک کونژوگه (CLA) و استفاده از آن در غنی‌سازی شیر

محمدرضا شایان مهر؛ امیرحسین الهامی راد؛ محمد آرمین

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 375-388

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2020.216650.1145

چکیده
  اسید لینولئیک کونژوگه (CLA) اخیراً به‌دلیل پتانسیل آن در محافظت در برابر سرطان، آتروژنز و دیابت موردتوجه زیادی قرار گرفته است. در مطالعۀ حاضر، از اسید لینولئیک حاصل از روغن آفتاب‌گردان برای سنتز CLA استفاده شد و از روش سطح پاسخ (RSM) برای بهینه‌سازی فرایند استفاده شد. نتایج نشان داد که پروپیلن گلیکول به‌عنوان حلال و زمان واکنش تأثیر مثبت ...  بیشتر