کلیدواژه‌ها = پایداری اکسایشی
افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیست‌فعال بر پایۀ موسیلاژ میوۀ سپستان و اسانس پوست‌پرتقال دزفولی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 217-234

10.22101/JRIFST.2021.284836.1243

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ حسین جوینده؛ مصطفی رحتمی جنیدآباد؛ میترا قدسی شیخ‌جان؛ محسن ابراهیمی همتی‌کیخا


تأثیر پیش‌فرایند ریزموج بر پایداری اکسایشی و برخی خصوصیات کمی و کیفی روغن استخراج‌‌‌‌‌شده از دانه‌های کُلزا

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 65-74

10.22101/JRIFST.2018.05.19.715

معصومه مقیمی؛ عادل بیگ بابایی؛ حمید بخش آبادی؛ مرتضی محمدی؛ شیلان رشیدزاده


ارزیابی پایداری اکسایشی، ویژگی‌های شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن مغزخنجوک

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 265-278

10.22101/JRIFST.2013.12.01.236

فاطمه همدانی؛ محمد حسین حداد خداپرست