1. بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی

حسین زمانی خادمانلو؛ محمد مقیمان؛ علی کیانی فر

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2014.06.15.313

چکیده
  برای محاسبه بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی و بررسی اثر تغییرات سطح آیینه‌های سهمی بر آن‌ها، دو سیستم مشابه طراحی، ساخته و در شرایط یکسان مورد آزمایش مقایسه‌ای قرار گرفته‌اند. سطح آیینه‌های سهمی در یکی از سیستم‌ها به طور کامل در معرض تابش خورشید قرار گرفته و در دیگری متغیر بوده است تا تأثیر آن بر بازده انرژی و اگزرژی ...  بیشتر