نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22101/jrifst.2021.271556.1224

چکیده

آب انار منبع طبیعی شناخته شده برای آنتوسیانین‌های طبیعی از جمله مشتقات گلیکوزیدی دلفینیدین، سیانیدین و پلارگونیدین می‌باشد. استفاده از رزین‌ها در صنایع مختلف از سابقه‌ی زیادی برخوردار است. در این مطالعه، از رزین‌های پلیمری جذبی برای غنی‌سازی آنتوسیانین‌های آب انار استفاده شد. رنگدانه‌های آنتوسیانینی موجود در آب انار به کمک رزین ‌ SEPLITE® LXA10 جداسازی و غنی‌سازی گردید. مقدار آنتوسیانین تام در آب انار طبیعی حدود 20 درصد یا کمتر است که بعد از مرحله غنی‌سازی مقدار آن به 90 درصد افزایش یافت. در نهایت پودر آنتوسیانین به روش خشک‌کن‌پاششی با بازده 6/89 درصد بدست آمد. مقدار آنتوسیانین تام حاصل از پودر بدست آمده در نمونه‌های پودر غنی شده و آب انار به ترتیب 6/89 و 21 درصد بود. روش غنی‌سازی ارائه شده برای آنتوسیانین‌ها توسط رزین‌های پلیمری باعث حذف مواد جانبی غیر‌ضروری و افزایش کیفیت و شدت رنگ طبیعی آن می‌شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ثبت شده مربوط به پودر آنتوسیانین غنی شده، توزیع ذرات یکنواخت و با ساختار کروی را نشان می‌دهد که در مقایسه با پودر بدست آمده از آب انار کیفیت بهتری داشتند. اندازه ذرات به دست آمده بین 1 تا 6 میکرومتر و با ساختار کروی بود. با توجه به بالا بودن قیمت آنتوسیانین و کاربرد فراوان آن در صنایع غذایی و واردات زیاد آن به کشور نتایج این تحقیق می تواند در جهت رفع نیاز صنایع غذایی، دارویی و آرایشی به آنتوسیانین غنی شده مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات