ارزیابی خصوصیات کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمل‌آوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 پژوهشکده میگوی کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بوشهر، ایران

چکیده

پژوهش‌های اخیر درمورد خواص تغذیه‌ای و زیستی گونه‌های مختلف عروس‌دریایی، پتانسیل بالای آنها را به‌عنوان منابع بهره‌برداری‌نشده در بخش‌های بیوتکنولوژی و تولید مواد غذایی را نشان می‌دهد. یکی از ترکیبات ارزشمند موجود در عروس‌دریایی کیونیوموسین است. در این پژوهش در ابتدا اثر روش‌های نگهداری پس از صید بر میزان بازده کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگی بررسی شد، سپس ارزیابی و شناسایی ترکیبات کیونیوموسین استخراجی، فعالیت ضدمیکروبی و ضداکسایشی آن موردبررسی قرارگرفت. عروس‌های دریایی کاتوستیلوس تاگی پس از صید در آب، یخ و آب-یخ به نسبت 1:1 و به مدت 8 ساعت قرار گرفتند، سپس کیونیوموسین در هر تیمار به کمک اتانول استخراج گردید. ترکیبات تقریبی عروس‌دریایی، میزان بازده کیونیوموسین اندازه‌گیری و کیونیوموسین استخراج‌شده توسط آزمون‌های طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش، اسپکترومتری مادون‌قرمز تبدیل فوریه، سنجش پروتئین و الکتروفورز عمودی، ارزیابی شد و فعالیت ضدباکتریایی کیونیوموسین در مواجهه با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و فعالیت ضداکسایشی کیونیوموسین به روش مهار رادیکال آزاد 2و2-دی‌فنیل-1-پیکریل‌هیدرازیل در مقایسه با ویتامین C مورد‌بررسی قرارگرفت. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی مادۀ خام استخراجی نشان می‌دهد بین درصد بازده کیونیوموسین استخراجی تفاوت معنی‌داری در تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (0/05>P). این ترکیب دارای: جرم مولکولی 65 تا 72 کیلودالتون، پیک‌های 265 و 275 بر سانتی‌مترمکعب در طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش است. همچنین کیونیوموسین خام استخراجی خواص مهارکنندگی و کشندگی با غلظت 1000 میکروگرم/میلی‌لیتر در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و خواص ضداکسایشی اندکی در مقایسه با ویتامین C از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

© 2023, Research Institute of Food Science and Technology. All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). To view a copy of this license, visit (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Adikwu, M., & Alozie, B. (2007). Application of snail mucin dispersed in detarium gum gel in wound healing. Sci Res Essay, 2(6), 195-198.
AOAC. (2005). Official methods of analysis of the Association of Analytical Chemists International. Official Methods: Gaithersburg, MD, USA.
Baba, T. (2015). Method for Fractionally Extracting Mucin and Collagen. U.S. Patent Application 14/407,798. In: Google Patents.
Bakshani, C. R., Morales-Garcia, A. L., Althaus, M., Wilcox, M. D., Pearson, J. P., Bythell, J. C., & Burgess, J. G. (2018). Evolutionary conservation of the antimicrobial function of mucus: a first defence against infection. NPJ Biofilms Microbiomes, 4, 14. https://doi.org/10.1038/s41522-018-0057-2
Bansil, R., & Turner, B. S. (2006). Mucin structure, aggregation, physiological functions and biomedical applications. Current opinion in colloid & interface science, 11(2), 164-170. https://doi.org/10.1016/j.cocis.2005.11.001
Barzkar, M. (2015). Extraction and purification of GFP (Green Fluorescence Protein) from Crambionella Orsini jellyfish and the possibility of making a mercury sensor. [Unpublished Master's thesis, Khorramshahr Marine Science and Technology University.].
Bleve, G., Ramires, F. A., Gallo, A., & Leone, A. (2019). Identification of Safety and Quality Parameters for Preparation of Jellyfish Based Novel Food Products. Foods, 8(7). https://doi.org/10.3390/foods8070263
Cao, H., & Xu, S. Y. (2008). Purification and characterization of type II collagen from chick sternal cartilage. Food Chem, 108(2), 439-445. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.09.022
Chen, Y.-Z., Tang, Y.-R., Sheng, Z.-Y., & Zhang, Z. (2008). Prediction of mucin-type O-glycosylation sites in mammalian proteins using the composition of k-spaced amino acid pairs. BMC bioinformatics, 9(1), 101. https://doi.org/10.1186/1471-2105-9-101
Davies, J. M., & Viney, C. (1998). Water–mucin phases: conditions for mucus liquid crystallinity1Presented at TAC 97, Oxford, UK, 14–15 April 1997.1. Thermochimica acta, 315(1), 39-49. https://doi.org/10.1016/S0040-6031(98)00275-5
Grundy, M. M., McKenzie, J. D., Richardson, N. V., Bavington, C. D., Mulloy, B., Lever, R., & Page, C. P. (2000). Product from starfish. https://patents.google.com/patent/WO2000075183A1/en?q=(Product+starfish)&oq=Product+from+starfish
Hajiani, A. (2015). Extraction and purification of collagen from sea urchins of the genus Aurelia sp in the sea shores of the Persian Gulf of Bushehr [Unpublished Master's thesis, Isfahan University of Technology.].
Hammond, J. B. W., & Kruger, N. J. (1988). The Bradford Method for Protein Quantitation. In J. M. Walker (Ed.), New protein techniques (pp. 25-32). Humana Press. https://doi.org/10.1385/0-89603-126-8:25
Hsieh, Y. H. P., & Rudloe, J. (1994). Potential of utilizing jellyfish as food in Western countries. Trends in Food Science & Technology, 5(7), 225-229. https://doi.org/10.1016/0924-2244(94)90253-4
Issa, S. M., Schulz, B. L., Packer, N. H., & Karlsson, N. G. (2011). Analysis of mucosal mucins separated by SDS-urea agarose polyacrylamide composite gel electrophoresis. Electrophoresis, 32(24), 3554-3563. https://doi.org/10.1002/elps.201100374
Khong, N. M. H., Yusoff, F. M., Jamilah, B., Basri, M., Maznah, I., Chan, K. W., & Nishikawa, J. (2016). Nutritional composition and total collagen content of three commercially important edible jellyfish. Food chemistry, 196, 953-960. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.094
Kimura, S., Gohda, T., & Sakurai, Y. (2003). Characterization of Nidamental Mucinfrom Japanese Common Squid Todarodes pacificus. Journal of Tokyo University of Fisheries, 89, 7-13.
Laparra, J. M., & Sanz, Y. (2009). Comparison of in vitro models to study bacterial adhesion to the intestinal epithelium. Lett Appl Microbiol, 49(6), 695-701. https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2009.02729.x
Lucas, C. H. (2009). Biochemical composition of the mesopelagic coronate jellyfish Periphylla periphylla from the Gulf of Mexico. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 89(1), 77-81. https://doi.org/10.1017/S0025315408002804
Masuda, A., Baba, T., Dohmae, N., Yamamura, M., Wada, H., & Ushida, K. (2007). Mucin (qniumucin), a glycoprotein from jellyfish, and determination of its main chain structure. J Nat Prod, 70(7), 1089-1092. https://doi.org/10.1021/np060341b
Matloubi, H., Aflaki, F., & Hadjiezadegan, M. (2004). Effect of γ-irradiation on amino acids content of baby food proteins. Journal of Food Composition and Analysis, 17(2), 133-139. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2003.09.005
Morais, Z. B., Pintão, A. M., Costa, I. M., Calejo, M. T., Bandarra, N. M., & Abreu, P. (2009). Composition and In Vitro Antioxidant Effects of Jellyfish Catostylus tagi from Sado Estuary (SW Portugal). Journal of Aquatic Food Product Technology, 18(1-2), 90-107. https://doi.org/10.1080/10498850802581799
Murray, P. A., Levine, M. J., Tabak, L. A., & Reddy, M. S. (1982). Specificity of salivary-bacterial interactions: II. Evidence for a lectin on Streptococcussanguis with specificity for a NeuAcα2,3Ga1β1,3Ga1NAc sequence. Biochemical and biophysical research communications, 106(2), 390-396. https://doi.org/10.1016/0006-291X(82)91122-6
Nagai, T., Worawattanamateekul, W., Suzuki, N., Nakamura, T., Ito, T., Fujiki, K., . . . Yano, T. (2000). Isolation and characterization of collagen from rhizostomous jellyfish (Rhopilema asamushi). Food chemistry, 70(2), 205-208. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(00)00081-9
Naseri Karimvand, M., Nikpour, Y., Taghavi Moghadam, A., & Ghanemi, K. (2018). Determine Physicochemical properties of Gelatin extracted from Persian Gulfs jellyfish Crambionella orsini. Journal of Marine Science and Technology, 16(4), 77-85. https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34142
Nesbitt, W. E., Doyle, R. J., & Taylor, K. G. (1982). Hydrophobic interactions and the adherence of Streptococcus sanguis to hydroxylapatite. Infect Immun, 38(2), 637-644. https://doi.org/10.1128/iai.38.2.637-644.1982
Ohta, N., Sato, M., Ushida, K., Kokubo, M., Baba, T., Taniguchi, K., . . . Mochida, J. (2009). Jellyfish mucin may have potential disease-modifying effects on osteoarthritis. BMC Biotechnol, 9, 98. https://doi.org/10.1186/1472-6750-9-98
Pati, F., Adhikari, B., & Dhara, S. (2010). Isolation and characterization of fish scale collagen of higher thermal stability. Bioresource Technology, 101(10), 3737-3742. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.12.133
Patwa, A., Thiéry, A., Lombard, F., Lilley, M. K. S., Boisset, C., Bramard, J.-F., . . . Barthélémy, P. (2015). Accumulation of nanoparticles in “jellyfish” mucus: a bio-inspired route to decontamination of nano-waste. Scientific reports, 5(1), 11387. https://doi.org/10.1038/srep11387
Pearson, R., Tellam, R., Xu, B., Zhao, Z., Willcox, M., & Kongsuwan, K. (2011). Isolation, biochemical characterization and anti-adhesion property of mucin from the blue blubber jellyfish (Catostylus mosaicus). Bioscience Methods, 2. https://doi.org/10.5376/bm.2011.02.0004
Petrash, D. A., Lalonde, S. V., Gingras, M. K., & Konhauser, K. O. (2011). A surrogate approach to studying the chemical reactivity of burrow mucous linings in marine sediments. Palaios, 26(9/10), 594-600. http://www.jstor.org/stable/41317440
Sarikurkcu, C., Tepe, B., Daferera, D., Polissiou, M., & Harmandar, M. (2008). Studies on the antioxidant activity of the essential oil and methanol extract of Marrubium globosum subsp. globosum (lamiaceae) by three different chemical assays. Bioresour Technol, 99(10), 4239-4246. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.08.058
Subramanian, S., Ross, N. W., & MacKinnon, S. L. (2008). Comparison of antimicrobial activity in the epidermal mucus extracts of fish. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 150(1), 85-92. https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2008.01.011
Tabak, L. A., Levine, M. J., Mandel, I. D., & Ellison, S. A. (1982). Role of salivary mucins in the protection of the oral cavity. J Oral Pathol, 11(1), 1-17. https://doi.org/10.1111/j.1600-0714.1982.tb00138.x
Van den Abbeele, P., Grootaert, C., Possemiers, S., Verstraete, W., Verbeken, K., & Van de Wiele, T. (2009). In vitro model to study the modulation of the mucin-adhered bacterial community. Appl Microbiol Biotechnol, 83(2), 349-359. https://doi.org/10.1007/s00253-009-1947-2
von Gadow, A., Joubert, E., & Hansmann, C. F. (1997). Comparison of the Antioxidant Activity of Aspalathin with That of Other Plant Phenols of Rooibos Tea (Aspalathus linearis), α-Tocopherol, BHT, and BHA. Journal of agricultural and food chemistry, 45(3), 632-638. https://doi.org/10.1021/jf960281n
WHO. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition : report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. In. Geneva: World Health Organization.
Yu, X., Liu, H., Yang, Y., Lu, S., Yao, Q., & Yi, P. (2013). The investigation of the interaction between Oxymetazoline hydrochloride and mucin by spectroscopic approaches. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc, 103, 125-129. https://doi.org/10.1016/j.saa.2012.11.019
Zhao, Y., Chen, L., Yakubov, G., Aminiafshar, T., Han, L., & Lian, G. (2012). Experimental and Theoretical Studies on the Binding of Epigallocatechin Gallate to Purified Porcine Gastric Mucin. The journal of physical chemistry B, 116(43), 13010-13016. https://doi.org/10.1021/jp212059x
Zlatanos, S., Laskaridis, K., Feist, C., & Sagredos, A. (2006). Proximate composition, fatty acid analysis and protein digestibility-corrected amino acid score of three Mediterranean cephalopods. Mol Nutr Food Res, 50(10), 967-970. https://doi.org/10.1002/mnfr.200600003
CAPTCHA Image
دوره 12، شماره 2
شهریور 1402
صفحه 169-180
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1401