تخمین پارامترهای خشک کردن گوجه فرنگی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 دانش‌آموخته کارشناسی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده

در این پژوهش خشک کردن لایه ای نازک گوجه فرنگی به روش جابجایی هوای داغ شبیه سازی گردید. اسلایس های گوجه فرنگی در دو دمای (60 و 70 درجه سانتیگراد) خشک شدند. شبکه عصبی پرسپترون برای پیش بینی نسبت رطوبت و سرعت خشک کردن نمونه ها در طی خشک کردن بکار گرفته شد. بهترین چیدمان شبکه عصبی برای شبکه اول بر اساس یک لایه پنهان،2 و 8 نرون در لایه پنهان به ترتیب برای نسبت رطوبت و آهنگ خشک کردن بود. همچنین بهترین چیدمان شبکه عصبی دوم بر اساس یک لایه پنهان، 11 نرون برای نسبت رطوبت و آهنگ خشک کردن بود. به طور کلی نتایج نشان داد که شبکه عصبی با آرایش دوم نتایج بهتری را در پیش بینی پارامترهای خشک کردن گوجه فرنگی ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها

اسفندیاری درآباد، ف. 1389. پیش بینی میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با استفاده از مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP). مجله جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جفرافیای ایران)، 27: 64-45.
امیری چایجان، ر.، خوش تقاضا، م.ه.، منتظر، غ.ع.، مینایی، س. و علیزاده، م.ح. 1388. تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 48: 285-298.
بهارلوئی، الف.، امید، م.، احمدی، ح. و رفیعی، ش. 1386. پیش‌بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی. مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، 3: 56-45.
مختاریان، م.، نوبهار، ف.، توکلی پور، ح. و آرمین، م. 1387. بهینه‌سازی پارامترهای موثر در تولید پودر گوجه‌فرنگی. هجدهمین کنگره‌ی ملی علوم و صنایع غذایی. پارک علم و فناوری خراسان. پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی. (22 تا 25 مهر ماه 1387- مشهد مقدس).
مختاریان، م. و شفافی زنوزیان، م. 1390. پیش‌بینی سینتیک فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی به کمک ابزار هوشمند شبکه‌ی عصبی مصنوعی در حالت استاتیک. مجله علوم و فناوری غذایی، 1 (7): 61-73.
مختاریان، م. 1390. کاربرد ابزار هوشمند شبکه‌ی عصبی مصنوعی برای مدلسازی فرآیند انتقال جرم آبگیری اولتراسوند- اسمزی کدوی سبز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاداسلامی- واحد سبزوار.
مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1380. گوجه‌فرنگی خشک شده- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون. 5639. چاپ اول.
Akanbi, C.T., Adeyemi, R.S. & Ojo, A. 2006. Drying characteristics and sorption isotherm of tomato slices. Journal of Food Engineering, 73: 141-146.
Andritsos, N., Dalampakis, P. & Kolios N. 2003. Use of geothermal energy for tomato energy. GMC Bulletin (March), 9-13.
AOAC. 1990. Official Method of Analysis.15th ed. vol.2. Association of Official Analytical Chemitists, Inc., Arlington.
Broyart, B. & Trystram, G. 2003. Modeling of heat and mass transfer phenomena and quality changes during continuous biscuit baking using both deductive and inductive (neural network) modeling principles. Institution of Chemical Eng. Trans, IChemE, Vol 81, Pt. C.
Doymaz, I. 2007. Air-drying characteristics of tomatoes. Journal of Food Engineering, 78: 1291-1297.
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.
Jambrak, A.R., Mason, T.J., Paniwnyk, L. & Lelas V. 2007. Accelerated drying of button mushrooms, Brussels sprouts and cauliflower by applying power ultrasound and its rehydration properties. Journal of Food Engineering, 81: 88-97.
Kerdpiboon, S., Kerr, W.L. & Devahastin, S. 2006. Neural network prediction of physical property changes of dried carrot as a function of fractal dimension and moisture content. Journal of Food Research International, 39: 1110–1118.
Orikasa, T., Wu, L., Shiina, T. & Tagawa, A. 2008. Drying characteristics of kiwifruit during hot air drying. Journal of Food Engineering, 85: 303-308.
Poonnoy, P., Tansakul, A. & Chinnan, M. 2006. Artificial neural network modeling for temperature and moisture content prediction in tomato slices undergoing microwave-vacuum drying. Journal of Food Engineering & Physical properties, 49: 185-191.
Taiwo, A.C., Sikiru, A.R. & Ojo, A. 2006. Drying characteristics and sorption isotherm of tomato slices. Journal of Food Engineering, 73: 157-163.
CAPTCHA Image
دوره 1، شماره 1
خرداد 1391
صفحه 61-74
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1390
  • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1391
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1391