تاثیر بسته‌بندی فعال بر خصوصیات کمّی، کیفی و عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان

2 استادیار گروه تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

3 مربی گروه تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

در بسته‌بندی فعال، مواد فعال می‌توانند سبب تغییر ویژگی‌‌های حسی غذا شوند و یا شرایط داخل بسته را تغییر دهند. هدف از این مطالعه تعیین شرایط بهینه جهت نگهداری قارچ دکمه‌ای در بسته‌بندی فعال و مواد جاذب رطوبت مختلف است. پلی‌وینیل‌کلراید کشسان، پلی‌پروپیلن در دو طرف جهت‌گیری شده برای بسته‌بندی و سیلیکاژل 1/25 گرم، سیلیکاژل 2/5 گرم، ترکیب سیلیکاژل 1/25 گرم، سدیم‌کلرید 1/25 گرم، ترکیب سیلیکاژل 1/25 گرم، ابر اسفنجی به عنوان مواد جاذب رطوبت بر خصوصیات کمی و کیفی قارچ دکمه‌ای در زمان نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خصوصیات کمی نشان داد پوشش پلی‌پروپیلن در دو طرف جهت‌گیری شده نسبت به پلی‌وینیل‌کلراید کشسان داری افت وزن کمتری است. تیمارهای شاهد و سیلیکاژل 1/25 گرم به عنوان مواد جاذب رطوبت دارای کمترین افت وزنی بودند. نتایج اندیس رسیدگی نشان داد تیمارهای سیلیکاژل (1/25 ‌و ‌2/5 گرم) با پوشش پلی‌پروپیلن در دو طرف جهت‌گیری شده نسبت با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری داشته و بیشترین امتیاز را پس از 8 روز کسب نمودند. کمترین امتیاز به پوشش پلی‌وینیل‌کلراید کشسان و تیمارهای ترکیبی در روز 16‌ام تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها

Aguirre, L., Frias, J. M., Ryan, C. B. &  Grogan, H. 2008. Assessing the effect of product variability on the management of the quality of mushrooms (Agaricus bisporus), Postharvest Bio and Technology, 49: 247−254.
Ares, G., Lareo, C. & Lema, P. 2007. Modified atmosphere packaging for postharvest storage of mushroom. Journal of Fresh Product,1, 32-40.
Bhat, Sh. 2013. Minimal Processing and Preservation of Fruits and Vegetables by Active Packaging, International Journal of Herbal Medicine, 1: 131-138.
Guillaume, C., Schwab, I. & Gontard, N. 2010. Biobased packaging for improving preservation of fresh common mushrooms (Agaricus bisporus L.),  Innovative Food Science and Emerging Technologies 11: 690-696.
Jolivet, S., Arpin, N., Wichers, H. J., &  Pellon, G. 1998. Agaricus bisporus Browning: A review, Mycological Research, 102: 1459−1483.
Jiang, T.,  Zheng, X., Li, J. & Ying, T. 2011. Integrated application of nitric oxide and MAP to improve quality retention of button mushroom (Agaricus bisporus), food chemistry, 126: 1693-1699.
Kramer, A. & Twigg, B.A. 1966. Quality control for the food industry, AVI publishing Company, 54.
Kim, K.M., Park, H.J. & Hanna, M.A. 2006. Effect of modified atmosphere packaging on the shelf-life of coated, whole and sliced mushrooms, LWT-Food Science and Technology, 39(4): 365-372.
Lopez-Briones, G., Varoquaux, P., Chambroy, Y., Bouquant, J., Bureau, G., & Pascat, B., 1992. Storage of common mushroom under controlled atmospheres, International Journal Food Technology, 27: 493-505
Mahajan, P.V., Oliveira, F.A.R. &  Frias, J. 2007. Development of user friendly software for design of MAP for fresh and freshcut produce, Innovative Food Science Technologies, 8(1): 84-92.
Mahajan, V.P., Motel, A. & Leonhard, A. 2008. Development of a moisture absorber for packaging of fresh mushrooms (Agaricus bisporous), Postharvest Biology and Technology, 48: 408-414.
Singh, R.,  Giri, S.K.& Kotwaliwale, N. 2014. Shelf-life enhancement of green bell pepper (Capsicum annuumL.) under active modified atmosphere storage, Food Packaging and Shelf Life, 1(2): 101-112.
Roy, S., Anantheswaran, R. C., & Beelman, R. B. 1995. Fresh mushroom quality as affected by MAP, Food Science, 60(2): 334–340.
Simon, A., & Gonzalez-Fandos, E. 2005. Ways of prolonging the shelf-life of fresh mushrooms, Mushroom Science, 6: 463-474.
Taghizadeh, M., Gowen, A., Ward, P. & O'Donnell, C.P. 2011. Use of hyperspectral imaging for evaluation of the shelf-life of fresh mushrooms (Agaricus bisporus), Innovative Food, 11: 423-431.
Villaescusa, R. & Gil, M.I. 2003. Quality improvement of Pleurotus Mushrooms by MAP and moisture absorbers, Postharvest Biology and Technology 28: 169-179.
Utto, W. 2008. mathematical modeling of active packaging systems for horticultural product. Ph.D. Thesis, Massy university, New Zealand.
CAPTCHA Image
دوره 3، شماره 4
بهمن 1393
صفحه 347-360
  • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1392
  • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1393
  • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1393