بررسی امکان پیش‌بینی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی شکرهای خام نیشکری با استفاده از فاکتورهای ظاهری کریستال‌ها

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

همواره تعیین ویژگی‌های کیفی و کمی محصولات کشاورزی در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت کارخانه‌ها با مشکلات متعددی مواجه بوده است. هدف از این تحقیق، بررسی خصوصیات مرفولوژیک کریستال‌های شکرخام به‌وسیلۀ سیستم پردازش تصویر دیجیتال و در ادامه پیش‌بینی برخی خصوصیات کیفی نمونه‌ها با استفاده از خصوصیات ظاهری به‌دست‌آمده از کریستال‌ها بود. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مورد بررسی در این پژوهش شامل درصد خاکستر، ساکارز، اینورت، شدت رنگ محلول، غلظت نشاسته، غلظت دکستران، میزان pH و ضریب شکست بوده و خصوصیات ظاهری تعیین‌شده توسط سیستم پردازش تصویر شامل میانگین و میانۀ مساحت کریستال‌ها ، میانگین و میانۀ محیط کریستال‌ها ، میانگین و میانۀ مربعیت و شمارش تعداد کریستال‌های شکرخام در 0/5 گرم نمونه بود. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که همبستگی بالایی بین برخی خصوصیات کیفی شکرخام همچون میزان خاکستر، ساکارز، نشاسته، دکستران و ضریب شکست با خصوصیات ظاهری کریستال‌ها وجود دارد که درنهایت با کمک معادلات به‌دست‌آمده می‌توان خصوصیات کیفی کریستال‌ها را با دردست‌داشتن فاکتورهای ظاهری با ضرایب اطمینان بالا پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

Argaw, G.A. 2010. Sugar Crystal Size Characterization Using Digital Image Processing.
Argaw, G., Alport, M., & Malinga, S. 2006. Automatic Measurement Of Crystal Size Distribution Using Image Processing. Processing South African Sugar Technology Association, 80:399-411.
Asadi, M. 2006. Beet-sugar handbook, John Wiley & Sons. P. 99-202.
Bahrami, M. & Honarvar, M. 2015. Measurement Of Morphological Characteristics Of Raw Cane Sugar Crystals Using Digital Image Analysis. Journal Of Food Biosciences And Technology, 5(2):11-18.
Chen, J.C., & Chou, C.-C. 1993. Cane Sugar Handbook: A Manual For Cane Sugar Manufacturers And Their Chemists, John Wiley And Sons, Inc. P. 13-41.
Chou, C.C. 2000. Handbook Of Sugar Refining: A Manual For The Design And Operation Of Sugar Refining Facilities, John Wiley & Sons. P. 70-198.
Clarke, M. 1993. Sugars And Nonsugars In Sugarcane. Sugar Cane Handbook. Wiley, New York, P. 21-39.
Da Motta, M., & Pons, M.N. 2005. Study Of Morphology Of Sugar Crystals By Image Analysis.
Dalziel, S., Tan, S.Y, White, E.T., & Broadfoot, R. 1999. An Image Analysis System For Sugar Crystal Sizing.  1999 Australian Society Of Sugar Cane Technologists. Watson Ferguson & Co, 366-372.
Du, C.-J., & Sun, D.-W. 2004. Recent Developments In The Applications Of Image Processing Techniques For Food Quality Evaluation. Trends In Food Science & Technology, 15(5):230-249.
Faria, N., Pons, M., De Azevedo, S.F., Rocha, F., & Vivier, H. 2003. Quantification Of The Morphology Of Sucrose Crystals By Image Analysis. Powder Technology, 133(1):54-67.
Ferreira, A., Faria, N., Rocha, F., & Teixeira, J. 2011. Using An Online Image Analysis Technique To Characterize Sucrose Crystal Morphology During A Crystallization Run. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(1):6990-7002.
Martins, P.M., Rocha, F.A., & Rein, P. 2005. Modeling Sucrose Evaporative Crystallization. Part 1. Vacuum Pan Monitoring By Mass Balance And Image Analysis Methods. Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(23):8858-8864.
Mersad, A., Lewandowski, R., Heyd, B., & Decloux, M. 2003. Colorants In The Sugar Industry: Laboratory Preparation And Spectrometric Analysis. International Sugar Journal, 105(1254):269-281.
Mironescu, I., & Mironescu, C. 2006. Image Analysis For Crystallization Process Control. J. Agroaliment. Process. Technol, 12(1-2):7-12.
Polanco, L.S. 2009. Assessment Of Target Purity Difference For A Louisiana Sugar Mill. Faculty Of The Louisiana State University And Engineering College In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science In Chemical Engineering In The Department Of Chemical Engineering By Luz Stella Polanco Bs, Universidad Del Valle, Cali-Colombia, 1989.
Ravnö, A., & Purchase, B. 2005. Dealing With Dextran In The South African Sugar Industry.  Proc S Afr Sug Technol Ass, 79:28-47.
Sangwal, K. 2007. Additives And Crystallization Processes: From Fundamentals To Applications, John Wiley & Sons. P. 52-100.
Shaikh, J.G., Bhatti, M.B., Rashid, K., & Khalid, M. 2011. To Introduce The Raw Sugar Refinery, Its Operational Concept And Quality Perspectives In Pakistan. Life Science International Journal, 1:2053-2062.
Sutherland, D., & Paton, N. 1969. Dextran And Crystal Elongation: Further Experiments. International Sugar Journal, 18(2):49-61.
Van Der Poel, P., Schiweck, H., & Schwartz, T. 2015. Sugar Technology Beet And Cane Sugar Manufacture. Sugar Industry-Zuckerindustrie, 140(1):22-25.
Wojtczak, M. 2003. ICUMSA-International Commission For Uniform Methods Of Sugar Analysis. Gazeta Cukrownicza, 111(6):191-192.
Wu, D., & Sun, D.-W. 2013. Colour Measurements By Computer Vision For Food Quality Control–A Review. Trends In Food Science & Technology, 29(1):5-20.
CAPTCHA Image
دوره 6، شماره 1
خرداد 1396
صفحه 11-24
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1394
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1395