اثر عصارۀ جلبک دریایی اولوا فلکسوزا (Ulva flexuosa Wulfen) و آویشن شیرازی بر ویژگی‌های کیفی پرتقال واشنگتن ناول در مدت انبارداری

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، گروه زیست دریا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از مواد زیستی به‌منظور بهبود ویژگی‌های کیفی محصولات باغی موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا در این پژوهش اثر عصارۀ جلبک دریایی Ulva Flexuosa Wulfen و آویشن شیرازی بر برخی از ویژگی‌های کیفی پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول در شرایط نگهداری در انبارسرد به مدت 60 روز انجام شد (ویژگی‌های کیفی با فواصل 15 روز یک بار موردارزیابی قرار گرفت). نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که در پایان زمان انبارمانی در روز 60ام درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی، درصد مواد جامد محلول کل، افزایش و در مقابل درصد آب‌میوه، اسیدیتۀ قابل تیتراسیون و میزان اسید اسکوربیک کاهش یافت. کاربرد عصارۀ جلبک و آویشن شیرازی باعث بهبود ویژگی‌های کیفی پرتقال شد. عصارۀ جلبک دریایی در مقایسه با عصارۀ آویشن شیرازی در بهبود ویژگی‌های یادشده مؤثرتر بود. نتایج نشان داد در اغلب صفات ارزیابی‌شده مؤثرترین تیمار، کاربرد 94/0 گرم در لیتر عصارۀ جلبک دریایی بود به‌طوری‌که، بیشترین کاهش درصد پوسیدگی در این غلظت مشاهده شد. همچنین بیشترین (35/49) درصد آب‌میوه و کمترین (3/26) درصد کاهش وزن در تیمار عصارۀ‌ جلبک 3/75 گرم در لیتر به‌دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصارۀ جلبک دریایی می‌تواند به‌عنوان یک ترکیب زیستی برای بهبود کیفیت پس از برداشت میوۀ پرتقال استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

اثنی‌عشری، م. و زکائی‌خسروشاهی، م. ر. (1387). فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت (چاپ اول): انتشارات دانشگاه همدان.
اجنوردی، س.، جوانمرد، م. و اسدالهی، س. (1391). بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو (رقم انجیری). نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 8، 337-348. doi:https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18476
اصغری‌مرجانلو، ا. (1385). تأثیر استفاده از اسیدسالیسیلیک بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی، تولید اتیلن و فرآیند پیری، آلودگیهای قارچی و برخی صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا. (رساله دکتری)، دانشگاه تهران، ایران.  
اصغری‌مرجانلو، ا.، مستوفی، ی.، شعیبی، ش. و مقومی، م. (1387). تاثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت فرنگی (سلوا). فصلنامه گیاهان دارویی، 28، 131-139.
توللی، و.، راحمی، م. و کریمی، ز. (1386). بررسی تأثیر عصاره‌های روغنی آویشن و زنجبیل بر پوسیدگی کپک آبی میوه پرتقال در انبار. ارائه شده در پنجمین کنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
شعبانپور، ب.، ذوالفقاری، م.، فلاح‌زاده، س. و علی‌پور، غ. ح. (1390). اثر عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) شور و بسته ‌بندی شده در خلاء در شرایط یخچال: ارزیابی میکروبی، شیمیایی و خصوصیات حسی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 33، 1-11.
صفایی، ل. و افیونی، د. (1391). گیاه دارویی آویشن: زراعت و کاربردها (صفحات 1-35): انتشارات نصوح.
ضابطیان‌حسینی، ف.، مرتضوی، س. ع.، فضلی‌بزاز، ب. ص.، کوچکی، آ. و بلوریان، ش. (1389). بررسی اثر ضدمیکروبی عصارۀ آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود در سس مایونز. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 6(2)، 84-90. doi:https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7815
فتاحی‌مقدم، ج. و کیااشکوریان. م. (1392). واکنش ترکیبات بیواکتیو میوه برخی از مرکبات به پوشش واکس طی انبارداری. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی، 20(2)، 59-72.
محمودآبادی، ک. (1374). اثرگرمادرمانی و التیام دهی درکاهش پوسیدگی پس از برداشت میوه لیمو شیرین (Citrus limetta  Swing) بوسیله Penicillium italicum. (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.  
مؤمنی، ج.، حسن‌پور، م.، شادپرور، ع. و شاه‌بیک، م. (1381). اثرات تیمار‌های قارچ‌کش، گرما‌درمانی و پوشش‌های پلی‌اتیلن بر عمر انباری پرتقال تامسون ناول. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 3(10)، 19-34.
اثنی‌عشری، م. و زکائی‌خسروشاهی، م. ر. (1387). فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت (چاپ اول): انتشارات دانشگاه همدان.
اجنوردی، س.، جوانمرد، م. و اسدالهی، س. (1391). بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو (رقم انجیری). نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 8، 337-348. doi:https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18476
اصغری‌مرجانلو، ا. (1385). تأثیر استفاده از اسیدسالیسیلیک بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی، تولید اتیلن و فرآیند پیری، آلودگیهای قارچی و برخی صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا. (رساله دکتری)، دانشگاه تهران، ایران.  
اصغری‌مرجانلو، ا.، مستوفی، ی.، شعیبی، ش. و مقومی، م. (1387). تاثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت فرنگی (سلوا). فصلنامه گیاهان دارویی، 28، 131-139.
توللی، و.، راحمی، م. و کریمی، ز. (1386). بررسی تأثیر عصاره‌های روغنی آویشن و زنجبیل بر پوسیدگی کپک آبی میوه پرتقال در انبار. ارائه شده در پنجمین کنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
شعبانپور، ب.، ذوالفقاری، م.، فلاح‌زاده، س. و علی‌پور، غ. ح. (1390). اثر عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) شور و بسته ‌بندی شده در خلاء در شرایط یخچال: ارزیابی میکروبی، شیمیایی و خصوصیات حسی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 33، 1-11.
صفایی، ل. و افیونی، د. (1391). گیاه دارویی آویشن: زراعت و کاربردها (صفحات 1-35): انتشارات نصوح.
ضابطیان‌حسینی، ف.، مرتضوی، س. ع.، فضلی‌بزاز، ب. ص.، کوچکی، آ. و بلوریان، ش. (1389). بررسی اثر ضدمیکروبی عصارۀ آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود در سس مایونز. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 6(2)، 84-90. doi:https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7815
فتاحی‌مقدم، ج. و کیااشکوریان. م. (1392). واکنش ترکیبات بیواکتیو میوه برخی از مرکبات به پوشش واکس طی انبارداری. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی، 20(2)، 59-72.
محمودآبادی، ک. (1374). اثرگرمادرمانی و التیام دهی درکاهش پوسیدگی پس از برداشت میوه لیمو شیرین (Citrus limetta  Swing) بوسیله Penicillium italicum. (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.  
مؤمنی، ج.، حسن‌پور، م.، شادپرور، ع. و شاه‌بیک، م. (1381). اثرات تیمار‌های قارچ‌کش، گرما‌درمانی و پوشش‌های پلی‌اتیلن بر عمر انباری پرتقال تامسون ناول. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 3(10)، 19-34.
Abetz, P., & Young, C. (1983). The effect of seaweed extract sprays derived from Ascophyllum nodosum on lettuce and cauliflower crops. Botanica Marina, 26(10), 487-492. doi:https://doi.org/10.1515/botm.1983.26.10.487
Arras, G., & Usai, M. (2001). Fungitoxic activity of 12 essential oils against four postharvest citrus pathogens: chemical analysis of Thymus capitatus oil and its effect in subatmospheric pressure conditions. Journal of Food Protection, 64(7), 1025-1029. doi:https://doi.org/10.4315/0362-028X-64.7.1025
Asghari-Marjanloo, A., Babalar, M., Talayi, A., & Khosroshahi, A. (2006). The Effect of Salicylic Acid on Antioxidant Activity, Ethylene Production and Aging Process, Fungal Infection and Some Quality Traits of Strawberry Fruit (Fragaria ananassa cv. Selva). Tehran University, Faculty of Agriculture, Tehran (in Persian).
Asgari Marjanlu, A., Mostofi, Y., Shoeibi, S., & Maghoumi, M. (2009). Effect of Basil (Ocimum basilicum L.) Essential oil on Gray Mold Control and Postharvest Quality of Strawberry (cv. Selva). Journal of Medininal Plants, 4(29), 131-139 (in Persian).
Ayala-Zavala, J. F., Wang, S. Y., Wang, C. Y., & González-Aguilar, G. A. (2007). High oxygen treatment increases antioxidant capacity and postharvest life of strawberry fruit. Food Technology and Biotechnology, 45(2), 166-173.
Barata-Soares, A. D., Gomez, M. L., Mesquita, C. H. d., & Lajolo, F. M. (2004). Ascorbic acid biosynthesis: a precursor study on plants. Brazilian Journal of Plant Physiology, 16(3), 147-154. doi:http://dx.doi.org/10.1590/S1677-04202004000300004
Blunden, G., Jones, E., & Passam, H. (1978). Effects of post-harvest treatment of fruit and vegetables with cytokinin-active seaweed extracts and kinetin solutions. Botanica Marina, 21(4), 237-240. doi:https://doi.org/10.1515/botm.1978.21.4.237
Demirel, Z., Yilmaz-Koz, F. F., Karabay-Yavasoglu, U. N., Ozdemir, G., & Sukatar, A. (2009). Antimicrobial and antioxidant activity of brown algae from the Aegean Sea. Journal of the Serbian Chemical Society, 74(6).
Echeverria, E., Burns, J. K., & Wicker, L. (1988). Effect of cell wall hydrolysis on Brix in citrus fruit. Paper presented at the Proceedings of the... annual meeting of the Florida State Horticulture Society (USA).
El-Motty, E. A., Shahin, M., El-Shiekh, M., & El-Abd-Migeed, M. (2010). Effect of algae extract and yeast application on growth, nutritional status, yield and fruit quality of Keitte mango trees. Agriculture and Biology Journal of North America, 1(3), 421-429.
Esnaashari, M., & zokaee-khosroshahi, M. (2008). Operations subsequent to harvesting. First Edition, Hamedan: Booali University (in Persiaan).
Fan, D., Hodges, D. M., Critchley, A. T., & Prithiviraj, B. (2013). A commercial extract of brown macroalga (Ascophyllum nodosum) affects yield and the nutritional quality of spinach in vitro. Communications in soil science and plant analysis, 44(12), 1873-1884. doi:https://doi.org/10.1080/00103624.2013.790404
Fattahi Moghadam, J., & Kiaeshkevarian, M. (2013). Response of bioactive compounds in some citrus fruits to wax coating during storage. Journal of Plant Production, 20(2), 59-72 (in Persian).
Featonby-Smith, B., & Van Staden, J. (1983). The effect of seaweed concentrate and fertilizer on the growth of Beta vulgaris. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie, 112(2), 155-162. doi:https://doi.org/10.1016/S0044-328X(83)80030-0
Harker, F. R., Gunson, F. A., & Jaeger, S. R. (2003). The case for fruit quality: an interpretive review of consumer attitudes, and preferences for apples. Postharvest Biology and Technology, 28(3), 333-347. doi:https://doi.org/10.1016/S0925-5214(02)00215-6
Ibrahim, F., & Al-Ebady, N. (2014). Evaluation of antifungal activity of some plant extracts and their applicability in extending the shelf life of stored tomato fruits. Journal of Food Processing and Technology, 5(6).
Ibrahim, Z. R. (2013). Effect of foliar spray of ascorbic acid, Zn, seaweed extracts (Sea) force and biofertilizers (EM-1) on vegetative growth and root growth of olive (Olea europaea L.) transplants cv. HojBlanca. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 17(2), 79.
Jahangir, M., Abdel-Farid, I. B., Kim, H. K., Choi, Y. H., & Verpoorte, R. (2009). Healthy and unhealthy plants: The effect of stress on the metabolism of Brassicaceae. Environmental and Experimental Botany, 67(1), 23-33. doi:https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2009.06.007
Johnson, J., Braddock, R., & Chen, C. (1995). Kinetics of ascorbic acid loss and nonenzymatic browning in orange juice serum: experimental rate constants. Journal of food science, 60(3), 502-505. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1995.tb09812.x
Kamel, H. (2014). Impact of garlic oil, seaweed extract and imazalil on keeping quality of valencia orange fruits during cold storage. Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants, 6(3), 116-125. doi:https://doi.org/10.5829/idosi.jhsop.2014.6.3.1145
Lanciotti, R., Gianotti, A., Patrignani, F., Belletti, N., Guerzoni, M., & Gardini, F. (2004). Use of natural aroma compounds to improve shelf-life and safety of minimally processed fruits. Trends in Food Science & Technology, 15(3-4), 201-208. doi:https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.10.004
Lemoine, M. L., Civello, P. M., Martínez, G. A., & Chaves, A. R. (2007). Influence of postharvest UV‐C treatment on refrigerated storage of minimally processed broccoli (Brassica oleracea var. Italica). Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(6), 1132-1139. doi:https://doi.org/10.1002/jsfa.2826
Mahmood Aabadi, K. (1995). Effect of Heat Therapy and Healing on Reducing Post-Harvest Decay of Sweet Lemon (Citrus limetta Swing) by Penicillium italicum. Shiraz University, Faculty of Agriculture, Shiraz (in Persian)
Marsh, K., Attanayake, S., Walker, S., Gunson, A., Boldingh, H., & MacRae, E. (2004). Acidity and taste in kiwifruit. Postharvest Biology and Technology, 32(2), 159-168. doi:https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2003.11.001
Mashjoor, S., Yousefzadi, M., Zolgharnain, H., Kamrani, E., & Alishahi, M. (2018). Organic and inorganic nano-Fe3O4: Alga Ulva flexuosa-based synthesis, antimicrobial effects and acute toxicity to briny water rotifer Brachionus rotundiformis. Environmental Pollution, 237, 50-64. doi:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.02.036
Momeni, J., Hasanpour, M., Shadpur, A., & Shahbeik, M. E. (2002). Effects of fungicide treatments, heat treatment and polyethylene coatings on the storage life of Thomson Novell orange. Journal of Agricultural Engineering Research, 3(10), 19-34 (in Persian)
Nabti, E., Jha, B., & Hartmann, A. (2017). Impact of seaweeds on agricultural crop production as biofertilizer. International Journal of Environmental Science and Technology, 14(5), 1119-1134. doi:https://doi.org/10.1007/s13762-016-1202-1
Norrie, J., & Keathley, J. (2005). Benefits of ascophyllum nodosum marine-plant extract applications to Thompson Seedless grape production. Paper presented at the X International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production 727.
Obenland, D., Collin, S., Sievert, J., Fjeld, K., Doctor, J., & Arpaia, M. L. (2008). Commercial packing and storage of navel oranges alters aroma volatiles and reduces flavor quality. Postharvest Biology and Technology, 47(2), 159-167. doi:https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2007.06.015
Ojnordi, S., Javanmard, M., & Asadollahi, S. (2012). Effect of Formulation of Edible Coating Based on Whey Protein containing Zataria multiflora Bioss Extract on the Shelf Life of Peach (Prunus Persica cv. Anjiri) Iranian Food Science and Technology Research Journal, 8(3), 337-348 (in Persian).
Omar, A. E.-D. K. (2014). Use of seaweed extract as a promising post-harvest treatment on Washington Navel orange (Citrus sinensis Osbeck). Biological Agriculture & Horticulture, 30(3), 198-210. doi:https://doi.org/10.1080/01448765.2014.890543
Pérez-Alfonso, C., Martínez-Romero, D., Zapata, P., Serrano, M., Valero, D., & Castillo, S. (2012). The effects of essential oils carvacrol and thymol on growth of Penicillium digitatum and P. italicum involved in lemon decay. International Journal of Food Microbiology, 158(2), 101-106. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2012.07.002
Plaza, L., Crespo, I., de Pascual-Teresa, S., de Ancos, B., Sánchez-Moreno, C., Muñoz, M., & Cano, M. P. (2011). Impact of minimal processing on orange bioactive compounds during refrigerated storage. Food Chemistry, 124(2), 646-651. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.089
Plaza, L., Sánchez-Moreno, C., De Ancos, B., Elez-Martínez, P., Martín-Belloso, O., & Cano, M. P. (2011). Carotenoid and flavanone content during refrigerated storage of orange juice processed by high-pressure, pulsed electric fields and low pasteurization. LWT-Food Science and Technology, 44(4), 834-839. doi:https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.12.013
Rab, A., Najia Sajid, M., Bibi, F., Jan, I., Nabi, G., & Nawab, K. (2015). Quality changes in heat treated sweet orange fruit during storage at low temperature. the Journal of Animal & Plant Sciences, 25(3), 661-668.
Rebecca, L. J., Dhanalakshmi, V., & Sharmila, S. (2012). Effect of the extract of Ulva sp on pathogenic microorganisms. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(11), 4875-4878.
Safaei, L., & Afiuni, D. (2012). Thyme Medicinal Plant: Cultivationand Applications: Nosooh Publication. P: 1-35 (in Persian).
Salehi, P., Sonboli, A., Eftekhar, F., Nejad-Ebrahimi, S., & Yousefzadi, M. (2005). Essential Oil Composition, Antibacterial and Antioxidant Activity of the Oil and Various Extracts of Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (B OISS.) R ECH. f. from Iran. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 28(10), 1892-1896. doi:https://doi.org/10.1248/bpb.28.1892
Saltveit, M. E. (2005). Fruit ripening and fruit quality. In E. Heuvelink (Ed.), Tomatoes (Vol. 13, pp. 145-170): Wageningen University, The Netherlands, CABI Publishing.
Scalzo, R. L., Iannoccari, T., Summa, C., Morelli, R., & Rapisarda, P. (2004). Effect of thermal treatments on antioxidant and antiradical activity of blood orange juice. Food Chemistry, 85(1), 41-47. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2003.05.005
Shabanpoor, B., Zolfaghari, M., Falahzadeh, S., & Alipoor, G. H. (2011). Effect of extract of Zararia multiflora boiss. on shelf-life of salted vacuum packaged rainbow trout fillet (Oncorhynchus mykiss) in refrigerator conditions: microbial, chemical and sensory attributes assessments. Food Science and Technology, 8(33), 1-11 (in Persian).
Shah, S., Jahangir, M., Qaisar, M., Khan, S., Mahmood, T., Saeed, M., . . . Liaquat, M. (2015). Storage stability of kinnow fruit (Citrus reticulata) as affected by CMC and guar gum-based silver nanoparticle coatings. Molecules, 20(12), 22645-22661. doi:https://doi.org/10.3390/molecules201219870
Suntornsuk, L., Gritsanapun, W., Nilkamhank, S., & Paochom, A. (2002). Quantitation of vitamin C content in herbal juice using direct titration. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 28(5), 849-855. doi:https://doi.org/10.1016/S0731-7085(01)00661-6
Tavalloli, V., Karimi, Z., & Rahemi, M. (2008). Comparison of Essential Oils of Clove, Thyme and Imazalil Fungicide on Blue Mold ( Penicillium italicum Wehemer) of Citrus Fruits in Storage. Paper presented at the 5th Congress of Horticultural Sciences. Research retrieved from http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-915-en.html (in Persian)
Tehrani, M., Sharif Hossain, A., & Nasrulhaq-Boyce, A. (2011). Postharvest physico-chemical and mechanical changes in'Jambu Air'(Syzygium aqueum Alston) fruits. Australian Journal of Crop Science, 5(1), 32.
Thompson, J. F. (2004). Pre-cooling and storage facilities. The Commercial Storage of Fruits, Vegetables, and Florist and Nursery Stocks, 11.
Zabetian Hosseini, F., Mortazavi, S., Fazli Bazaz, B., Koocheki, A., & Bolorian, S. (2011). Study on the Antimicrobial Effect of Thymus vulgaris Extract on the Log(CFU/g) Salmonella enteritidise PT4 in Mayonnaise. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 6(2), 84-90 (in Persian)
Abetz, P., & Young, C. (1983). The effect of seaweed extract sprays derived from Ascophyllum nodosum on lettuce and cauliflower crops. Botanica Marina, 26(10), 487-492. doi:https://doi.org/10.1515/botm.1983.26.10.487
Arras, G., & Usai, M. (2001). Fungitoxic activity of 12 essential oils against four postharvest citrus pathogens: chemical analysis of Thymus capitatus oil and its effect in subatmospheric pressure conditions. Journal of Food Protection, 64(7), 1025-1029. doi:https://doi.org/10.4315/0362-028X-64.7.1025
Asghari-Marjanloo, A., Babalar, M., Talayi, A., & Khosroshahi, A. (2006). The Effect of Salicylic Acid on Antioxidant Activity, Ethylene Production and Aging Process, Fungal Infection and Some Quality Traits of Strawberry Fruit (Fragaria ananassa cv. Selva). Tehran University, Faculty of Agriculture, Tehran (in Persian).
Asgari Marjanlu, A., Mostofi, Y., Shoeibi, S., & Maghoumi, M. (2009). Effect of Basil (Ocimum basilicum L.) Essential oil on Gray Mold Control and Postharvest Quality of Strawberry (cv. Selva). Journal of Medininal Plants, 4(29), 131-139 (in Persian).
Ayala-Zavala, J. F., Wang, S. Y., Wang, C. Y., & González-Aguilar, G. A. (2007). High oxygen treatment increases antioxidant capacity and postharvest life of strawberry fruit. Food Technology and Biotechnology, 45(2), 166-173.
Barata-Soares, A. D., Gomez, M. L., Mesquita, C. H. d., & Lajolo, F. M. (2004). Ascorbic acid biosynthesis: a precursor study on plants. Brazilian Journal of Plant Physiology, 16(3), 147-154. doi:http://dx.doi.org/10.1590/S1677-04202004000300004
Blunden, G., Jones, E., & Passam, H. (1978). Effects of post-harvest treatment of fruit and vegetables with cytokinin-active seaweed extracts and kinetin solutions. Botanica Marina, 21(4), 237-240. doi:https://doi.org/10.1515/botm.1978.21.4.237
Demirel, Z., Yilmaz-Koz, F. F., Karabay-Yavasoglu, U. N., Ozdemir, G., & Sukatar, A. (2009). Antimicrobial and antioxidant activity of brown algae from the Aegean Sea. Journal of the Serbian Chemical Society, 74(6).
Echeverria, E., Burns, J. K., & Wicker, L. (1988). Effect of cell wall hydrolysis on Brix in citrus fruit. Paper presented at the Proceedings of the... annual meeting of the Florida State Horticulture Society (USA).
El-Motty, E. A., Shahin, M., El-Shiekh, M., & El-Abd-Migeed, M. (2010). Effect of algae extract and yeast application on growth, nutritional status, yield and fruit quality of Keitte mango trees. Agriculture and Biology Journal of North America, 1(3), 421-429.
Esnaashari, M., & zokaee-khosroshahi, M. (2008). Operations subsequent to harvesting. First Edition, Hamedan: Booali University (in Persiaan).
Fan, D., Hodges, D. M., Critchley, A. T., & Prithiviraj, B. (2013). A commercial extract of brown macroalga (Ascophyllum nodosum) affects yield and the nutritional quality of spinach in vitro. Communications in soil science and plant analysis, 44(12), 1873-1884. doi:https://doi.org/10.1080/00103624.2013.790404
Fattahi Moghadam, J., & Kiaeshkevarian, M. (2013). Response of bioactive compounds in some citrus fruits to wax coating during storage. Journal of Plant Production, 20(2), 59-72 (in Persian).
Featonby-Smith, B., & Van Staden, J. (1983). Theeffect of seaweed concentrate and fertilizer on the growth of Beta vulgaris. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie, 112(2), 155-162. doi:https://doi.org/10.1016/S0044-328X(83)80030-0
Harker, F. R., Gunson, F. A., & Jaeger, S. R. (2003). The case for fruitquality: an interpretive review of consumer attitudes, and preferences for apples. Postharvest Biology and Technology, 28(3), 333-347. doi:https://doi.org/10.1016/S0925-5214(02)00215-6
Ibrahim, F., & Al-Ebady, N. (2014). Evaluation of antifungal activityof some plant extracts and their applicability in extending the shelf life of stored tomato fruits. Journal of Food Processing and Technology, 5(6).
Ibrahim, Z. R. (2013). Effect of foliar spray of ascorbic acid, Zn, seaweed extracts (Sea) force and biofertilizers (EM-1) on vegetative growth and root growth of olive (Olea europaea L.) transplants cv. HojBlanca. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 17(2), 79.
Jahangir, M., Abdel-Farid, I. B., Kim, H. K., Choi, Y. H., & Verpoorte, R. (2009). Healthy and unhealthy plants: The effect of stress on the metabolism of Brassicaceae. Environmental and Experimental Botany, 67(1), 23-33. doi:https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2009.06.007
Johnson, J., Braddock, R., & Chen, C. (1995). Kinetics of ascorbic acid loss and nonenzymatic browning in orange juice serum: experimental rate constants. Journal of food science, 60(3), 502-505. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1995.tb09812.x
Kamel, H. (2014). Impact of garlic oil, seaweed extract and imazalil on keeping quality of valencia orange fruits during cold storage. Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants, 6(3), 116-125. doi:https://doi.org/10.5829/idosi.jhsop.2014.6.3.1145
Lanciotti, R., Gianotti, A., Patrignani, F., Belletti, N., Guerzoni, M., & Gardini, F. (2004). Use of natural aroma compounds to improve shelf-life and safety of minimally processed fruits. Trends in Food Science & Technology, 15(3-4), 201-208. doi:https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.10.004
Lemoine, M. L., Civello, P. M., Martínez, G. A., & Chaves, A. R. (2007). Influence of postharvest UVC treatment on refrigerated storage of minimally processed broccoli (Brassica oleracea var. Italica). Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(6), 1132-1139. doi:https://doi.org/10.1002/jsfa.2826
Mahmood Aabadi, K. (1995). Effect of Heat Therapy and Healing on Reducing Post-Harvest Decay of Sweet Lemon (Citrus limetta Swing) by Penicillium italicum. Shiraz University, Faculty of Agriculture, Shiraz (in Persian)
Marsh, K., Attanayake, S., Walker, S., Gunson, A., Boldingh, H., & MacRae, E. (2004). Acidity and taste in kiwifruit. Postharvest Biology and Technology, 32(2), 159-168. doi:https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2003.11.001
Mashjoor, S., Yousefzadi, M., Zolgharnain, H., Kamrani, E., & Alishahi, M. (2018). Organic and inorganic nano-Fe3O4: Alga Ulva flexuosa-based synthesis, antimicrobial effects and acute toxicity to briny water rotifer Brachionus rotundiformis. Environmental Pollution, 237, 50-64. doi:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.02.036
Momeni, J., Hasanpour, M., Shadpur, A., & Shahbeik, M. E. (2002). Effects of fungicide treatments, heat treatment and polyethylene coatings on the storage life of Thomson Novell orange. Journal of Agricultural Engineering Research, 3(10), 19-34 (in Persian)
Nabti, E., Jha, B., & Hartmann, A. (2017). Impact of seaweeds on agricultural crop production as biofertilizer. International Journal of Environmental Science and Technology, 14(5), 1119-1134. doi:https://doi.org/10.1007/s13762-016-1202-1
Norrie, J., & Keathley, J. (2005). Benefits of ascophyllum nodosum marine-plant extract applications to Thompson Seedless grape production. Paper presented at the X International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production 727.
Obenland, D., Collin, S., Sievert, J., Fjeld, K., Doctor, J., & Arpaia, M. L. (2008). Commercial packing and storage of navel oranges alters aroma volatiles and reduces flavor quality. Postharvest Biologyand Technology, 47(2), 159-167. doi:https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2007.06.015
Ojnordi, S., Javanmard, M., & Asadollahi, S. (2012). Effect of Formulation of Edible Coating Based on Whey Protein containing Zataria multiflora Bioss Extract on the Shelf Life of Peach (Prunus Persica cv. Anjiri) Iranian Food Science and Technology Research Journal, 8(3), 337-348 (in Persian).
Omar, A. E.-D. K. (2014). Use of seaweed extract as a promising post-harvest treatment on Washington Navel orange (Citrus sinensis Osbeck). Biological Agriculture & Horticulture, 30(3), 198-210. doi:https://doi.org/10.1080/01448765.2014.890543
Pérez-Alfonso, C., Martínez-Romero, D., Zapata, P., Serrano, M., Valero, D., & Castillo, S. (2012). The effects of essential oils carvacrol and thymol on growth of Penicillium digitatum and P. italicum involved in lemon decay. International Journal of Food Microbiology, 158(2), 101-106. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2012.07.002
Plaza, L., Crespo, I., de Pascual-Teresa, S., de Ancos, B., Sánchez-Moreno, C., Muñoz, M., & Cano, M. P. (2011). Impact of minimal processing on orange bioactive compounds during refrigerated storage. Food Chemistry, 124(2), 646-651. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.089
Plaza, L., Sánchez-Moreno, C., De Ancos, B., Elez-Martínez, P., Martín-Belloso, O., & Cano, M. P. (2011). Carotenoid and flavanone content during refrigerated storage of orange juice processed by high-pressure, pulsed electric fields and low pasteurization. LWT-Food Science and Technology, 44(4), 834-839. doi:https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.12.013
Rab, A., Najia Sajid, M., Bibi, F., Jan, I., Nabi, G., & Nawab, K. (2015). Quality changes in heat treated sweet orange fruit during storage at low temperature. the Journal of Animal & Plant Sciences, 25(3), 661-668.
Rebecca, L. J., Dhanalakshmi, V., & Sharmila, S. (2012). Effect of the extract of Ulva sp on pathogenic microorganisms. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(11), 4875-4878.
Safaei, L., & Afiuni, D. (2012). Thyme Medicinal Plant: Cultivationand Applications: Nosooh Publication. P: 1-35 (in Persian).
Salehi, P., Sonboli, A., Eftekhar, F., Nejad-Ebrahimi, S., & Yousefzadi, M. (2005). Essential Oil Composition, Antibacterial and Antioxidant Activity of the Oil and Various Extracts of Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (B OISS.) R ECH. f. from Iran. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 28(10), 1892-1896. doi:https://doi.org/10.1248/bpb.28.1892
 
CAPTCHA Image
دوره 8، شماره 3
مهر 1398
صفحه 245-258
  • تاریخ دریافت: 09 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1398