نویسنده = هوانگ تین لی
خواص فیزیکوشیمیایی، محتویات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عسل ویتنامی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 427-438

10.22101/JRIFST.2021.295084.1258

ترا‌ی‌ نات فام؛ هوانگ تین لی؛ کوانگ وین نگوین؛ کواک توآن تران؛ مین فات تران