تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنها
1. افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیست فعال بر پایه موسیلاژ میوه سپستان و اسانس پوست پرتقال دزفولی

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ حسین جوینده؛ مصطفی رحتمی جنید آباد؛ میترا قدسی؛ محسن ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.284836.1243

چکیده
  در این پژوهش، اسانس پوست پرتقال دزفولی (CSEO) با کمک روش تقطیر با آب استحصال گردید و نتایج کروماتوگرافی گاز- طیف‌سنج جرمی نشان داد که اسانس عمدتاً از limonene (86/87 درصد) تشکیل شده است. محتوای فنول و فلاوونوئید اسانس به ترتیب برابر با 41/125 میلی‌گرم گالیک اسید در گرم و 50/32 میلی‌گرم کوئرستین در گرم اسانس بود و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن بر پایه ...  بیشتر

2. تاثیر بسته‌بندی فعال بر خصوصیات کمّی، کیفی و عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای

نیره کریمی؛ لاله مشرف؛ حمیدرضا قزوینی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 347-360

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2015.01.21.345

چکیده
  در بسته‌بندی فعال، مواد فعال می‌توانند سبب تغییر ویژگی‌‌های حسی غذا شوند و یا شرایط داخل بسته را تغییر دهند. هدف از این مطالعه تعیین شرایط بهینه جهت نگهداری قارچ دکمه‌ای در بسته‌بندی فعال و مواد جاذب رطوبت مختلف است. پلی‌وینیل‌کلراید کشسان، پلی‌پروپیلن در دو طرف جهت‌گیری شده برای بسته‌بندی و سیلیکاژل 1/25 گرم، سیلیکاژل 2/5 گرم، ...  بیشتر