کلیدواژه‌ها = باکتری‌های اسید لاکتیک
تأثیر میزان رسیدگی میوۀ سپستان بر کیفیت ترشی آن طی مدت نگهداری

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 285-298

10.22101/JRIFST.2021.293079.1254

حسین جوینده؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ محمد نوشاد؛ محسن ابراهیمی همتی کیخاه