مطالعه روی استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر گاو مبتلا‌به ماستیت حاوی ژن‌های متی‌سیلین و پنتون‌-والنتین لکوسیدین

مریم غرقی؛ نیما بهادر؛ عباس روشن قصردشتی

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 359-368

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.256513.1199

چکیده
  امروزه، ماستیت گاوی به‌عنوان التهاب غدد پستانی تشریح شده است که استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم‌ترین پاتوژن‌های معمول و مسئول ماستیت مسری در بین نشخوارکنندگان می‌باشد. تحقیق حاضر به‌دنبال ارزیابی حضور سویه‌های مثبت ازنظر ژن مقاومت به متی‌سیلین و پنتون-والنتین لکوسیدین از شیر گاو آلوده و ارتباط بین حضور ژن‌ها و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ...  بیشتر

شیوع و توزیع ژن‌های ویرولانس آرکوباکتر بوتزلری در نمونه‌های پساب کشتارگاه مرغ تنکابن

سیده سارا فلاح چای؛ نیما بهادر؛ مسعود قانع

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 423-432

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.260335.1207

چکیده
  آرکوباکتر بوتزلری درارتباط‌با انتریت،‌ کرامپ‌شکمی، باکتریمی، آپاندیسیت در انسان و انتریت و درد شکمی ‌در حیوانات شناخته می‌شود. این باکتری به‌عنوان خطرناک‌ترین گونه برای سلامت انسان براساس شاخص‌های کمیسیون میکروبیولوژی غذایی اعلام شده است. همچنین به‌عنوان پاتوژن مهم زئونوتیک معرفی شده است. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی ...  بیشتر