هیدروکلوئیدهای مواد غذایی
بررسی اثر کربوکسی‌متیل سلولز، صمغ دانۀ شاهی، کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر و مدت زمان هم‌زدن بر خواص فیزیکی، بافتی و رئولوژیکی خامۀ قنادی شیر شتر

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمدعلی رضوی؛ محمّد رضا صلاحی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 335-350

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.328915.1326

چکیده
  در این پژوهش، اثرات صمغ دانۀ شاهی (0-0/2 درصد)، کربوکسی‌متیل سلولز (0-0/2 درصد)، کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر (2-8 درصد) و مدت زمان هم‌زدن (2-8 دقیقه) بر خصوصیات فیزیکی، بافتی و رئولوژیکی خامۀ قنادی شیر شتر بررسی شد. با افزایش کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر و مدت زمان هم‌زدن اورران افزایش یافت و نمونه‌های حاوی کربوکسی‌متیل سلولز بیشتر در مقایسه با ...  بیشتر

بهینه‌سازی فرمولاسیون دسر هوادار حاوی کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر و صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی خواص رئولوژیکی و بافتی آن

سارا پارسه؛ محبت محبی؛ تکتم محمدی مقدم؛ حسن صباغی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2020.254462.1192

چکیده
  دسر هوادار نوعی دسر بر پایۀ سیستم کف است که حضور هوا در آن باعث تغییر خواص رئولوژیکی، حسی و ظاهری می‌شود. هدف از این تحقیق بهینه‌سازی دسر هوادار با استفاده از تکنیک سطح پاسخ و ارزیابی خواص رئولوژیکی آن به‌عنوان تابعی از کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر (2، 5 و 8 درصد)، صمغ زانتان (0/1، 0/25 و 0/4 درصد) و زمان هم‌زدن (2، 5 و 8 دقیقه) بود. نتایج نشان داد ...  بیشتر