مقایسه نتایج سه روش طیف‌سنجی نوری، ولتامتری و تیتراسیون در اندازه‌گیری ویتامین‌ث در نمونه‌های میوه توزیع شده در بازار قم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور قم

چکیده

روش‌های آنالیزی بسیاری در کتاب‌ها و مقالات برای تعیین اسید آسکوربیک یا همان ویتامین‌ث به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان مهم، در ماتریس‌های مختلف گزارش شده است.. مطالعه کنونی بر اساس تحلیل نمودارهای جریان‌ولتاژ برای ویتامین‌ث در نمونه‌های مختلف میوه‌های سطح بازار شهر قم انجام شد. بلندی پیک اولین موج اکسایش برای سنجش ویتامین‌ث استفاده گردید. همچنین اندازه‌گیری‌ها با استفاده از روش استاندارد تیتراسیون و طیف‌سنجی نوری ماوراء بنفش- مرئی در نمونه‌های حقیقی انجام گرفت. با بدست آورن شرایط بهینه و بررسی عوامل مؤثر اندازه‌گیری بر روی 17 نوع میوه انجام شد. نتایج حاصل از سه روش طیف‌سنجی نوری، ولتامتری و تیتراسیون برای اندازه‌گیری آسکوربیک اسید میوه‌ها مقایسه شد. تحلیل آماری واریانس نتایج برای هر سه روش انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد، میزان دقت روش‌ها به ترتیب: تیتراسیون، ولتامتری و طیف‌سنجی نوری افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از روش‌ها به‌طور معنی‌دار متأثر از ماتریس زمینه، یعنی نوع میوه نمی‌باشد. البته مقادیر آسکوربیک اسید در میوه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. نتایج حاصل با گزارش‌های قبلی  قابل مقایسه و رضایت بخش بود. نتایج این تحقیق علاوه بر اینکه یک مطالعه میدانی تلقی می‌گردد، می‌تواند در انتخاب الگوی تغذیه‌ای و روش آزمایشی مناسب برای آزمایشگاه‌های کنترل کیفی مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

استاندارد ملی ایران. 1379. اندازه‌گیری ویتامین‌ث در میوه‌ها و سبزی‌ها و فراورده‌های آنها. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. شماره 5609.
Arya, S. P., Mahjan, M., & Jain, P. 2000. Non-spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica Chimica Acta, 417: 1-14.
Bajaj, K. L., & Kaur, G. 1981. Spectrophotometric determination of L-ascorbic acid in vegetables and fruits. Analyst, 106: 117-120.
Dasilva, V. L., Cerqueira, M. R. F., Lowinsohn, D., Matos, M. A. C., & Matos, R. C. 2012. Amperometric detection of ascorbic acid in honey using ascorbate oxidase immobilised on amberlite IRA-743. Food Chemistry, 133: 1050-105
Hassan, S. M., Elfattah, M. M. A., & Zaki, M. T. M. 1975. Spectrophotometric determination of vitamin C in citrus fruits using peri-naphthindan-2,3,4-trione. Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 277: 369-371.
Kalt, W., Forney, C. F., Martin, A., & Proior, R. L. 1999. Antioxidant Capacity, Vitamin C, Phenolics, and Anthocyanins after Fresh Storage of Small Fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47: 4638-4644.
Klimczak, I., & Gliszczynska-swiglo, A. 2015. Comparison of UPLC and HPLC methods for determination of vitamin C. Food Chemistry, 175: 100-105.
Koupparis, M. A., Aangnostopoulou, P., & Malmstadt, H. V. 1985. Automated flow-injection pseudotitration of strong and weak acids, ascorbic acid and calcium, and catalytic pseudotitrations of aminopolycarboxylic acids by use of a microcomputer-controlled analyser. Talanta, 32: 411-417.
Lenghor, N., Jakmunee, J., Vilen, M., Sara, R., Christain, G. D., & Grudpan, K. 2002. Sequential injection redox or acid–base titration for determination of ascorbic acid or acetic acid. Talanta, 58: 1139-1144.
Malinauskas, A., Garjonyt, R., Mazeikien, R., & Jureviciut, I. 2004. Electrochemical response of ascorbic acid at conducting and electrogenerated polymer modified electrodes for electroanalytical applications: a review. Talanta, 64: 121-129.
Mazurek, A., & Jamroz, J. 2015. Precision of dehydroascorbic acid quantitation with the use of the subtraction method – Validation of HPLC–DAD method for determination of total vitamin C in food. Food Chemistry, 173: 543-550.
Mindlin, R. L., & Butler, A. M. 1938. The determination of ascorbic acid in plasma; A Macromethod and Micromethod. Journal of Biological Chemistry, 122: 673-686.
Niu, M., Hou, G. G., Li, X., Wang, L., & Chen, Z. 2014. Inhibitory effects of ultrasound combined with ascorbic acid or glutathione on enzymatic darkening of whole-wheat raw noodles. LWT - Food Science and Technology, 59: 901-907.
Pachlea, L. A., Reynolds, D. L., & Kissinger, P. T. 1985. Analytical methods for determining ascorbic acid in biological samples, food products, and pharmaceuticals. Journal - Association of Official Analytical Chemists, 68: 1-12.
Spainola, V., Llorent-Martinez, E. J., & Castilho, P. C. 2014. Determination of vitamin C in foods: Current state of method validation. Journal of Chromatography A, 1369: 2-17.
Tamasi, G., Cambi, M., Gaggelli, N., Autino, A., Cresti, M., & Cini, R. 2015. The content of selected minerals and vitamin C for potatoes (Solanum tuberosum L.) from the high Tiber Valley area, southeast Tuscany. Journal of Food Composition and Analysis, 41: 157-164.
CAPTCHA Image
دوره 4، شماره 4
بهمن 1394
صفحه 355-364
  • تاریخ دریافت: 09 تیر 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1394
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1394