دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 153-228 
تأثیر پوشش کیتوزان غنی شده با آلفاتوکوفرول بر فساد اکسایشی چربی موجود در ماهی قزل آلای پرورشی (Oncorhynchus mykiss) طی دوره‌ی یخچال گذاری

صفحه 153-164

10.22101/JRIFST.2012.12.20.131

هانیه طلوعی؛ جواد مهتدی نیا؛ سید رفیع عارف حسینی؛ محمد اصغری جعفرآبادی


ارزیابی روغن استخراج شده ازچیپس های سیب زمینی موجود در بازار ایران

صفحه 165-174

10.22101/JRIFST.2012.12.20.132

محمدرضا سعیدی اصل؛ مهسان ایرجی فر؛ مریم فهیم دانش


بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 175-186

10.22101/JRIFST.2012.12.20.133

فریده طباطبائی یزدی؛ سیدعلی مرتضوی؛ آرش کوچکی؛ شهناز افشاریان


ویژگی های کیفی نان فاقد گلوتن حاصل از واریته های برنج ایرانی

صفحه 187-198

10.22101/JRIFST.2012.12.20.134

فاطمه لشکری؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ علی معتمدزادگان؛ گیسو ملکی


تأثیر میزان صمغ فارسی، روغن، پروتئین و پ هاش بر پایداری امولسیون تهیه شده با فراصوت

صفحه 199-218

10.22101/jrifst.2012.12.20.135

فاطمه یوسفی؛ سلیمان عباسی؛ حمید عزت پناه


بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل (.Mespilus germanica L)

صفحه 219-228

10.22101/JRIFST.2012.12.20.136

سمانه ممشلو؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهران اعلمی؛ مرتضی خمیری