دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 223-334 
ارزیابی ترکیبات میکروبی و شیمیایی نوشیدنی‌های تخمیری تولیدشده از آجیل ببر (Cyperus esculentus) و چغندر (Beta vulgaris)

صفحه 223-232

10.22101/JRIFST.2022.302872.1275

فرد کولبرن آکارایی؛ فیبین اونوسن اوزولوا؛ کریستوفر جانسن


افزایش مدت زمان ماندگاری نُقل ازطریق اصلاح رطوبت نسبی ظرف نگهداری: مطالعۀ ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی

صفحه 233-246

10.22101/JRIFST.2022.306907.1279

فاطمه آذری‌کیا؛ سامان آبدانان مهدی‌زاده


بهبود همبرگر فراسودمند باکمک شبه‌غلات و مطالعۀ خواص فیزیکوشیمیایی و بافتی آنها

صفحه 247-256

10.22101/JRIFST.2022.300264.1273

فرشته بهمنیار؛ سیده مرضیه حسینی؛ لیلا میرمقتدایی؛ سعیده شجاعی علی‌آبادی


ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پرشدۀ امولسیونی ایزولۀ پروتئین آب‌پنیر

صفحه 257-274

10.22101/JRIFST.2022.318480.1303

محمّد رضا صلاحی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محبت محبی


اثر کاربرد 1-متیل‌سیکلوپروپن همراه با بسته‌بندی بر بیان ژن‌های مرتبط با اتیلن و حفظ کیفیت ارقام گوجه‌فرنگی گیلاسی

صفحه 275-290

10.22101/JRIFST.2022.309903.1285

فاطمه طاهری؛ اسما جعفر دقیقی؛ حجت‌اله بداقی؛ امین ابراهیمی؛ زیبا قسیمی حق


محتوای فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های متانولی و آبی بخش‌های مختلف گیاه انزروت و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ صمغ متانولی

صفحه 291-302

10.22101/JRIFST.2022.320691.1308

نجمه خادمی‌پور؛ انوشه شریفان؛ حسین باخدا


کورکومین بارگذاری‌شده در هیدروژل تقویت‌شده با نانوژل برای بهبود کیفیت و خواص بافتی خمیر و نان بربری

صفحه 303-318

10.22101/JRIFST.2022.334773.1341

سعیده شهبازی‌زاده؛ سارا ناجی طبسی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ امیر پورفرزاد


مدل‌سازی لایۀ نازک و ویژگی‌های خشک‌کردن خورشیدی خشک‌کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک حرارتی هم‌رفتی اجباری (PV-T) با کمک جمع‌کنندۀ لولۀ تخلیه‌شده برای خشک‌کردن برش‌های سیب‌زمینی تیمارنشده

صفحه 319-334

10.22101/JRIFST.2022.335542.1343

ای‌آر. اومایل سونداری؛ ویرامانیپریا ای.